Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на VI Евразийском Медиа-форуме (Алматы, 19 апреля 2007 года)

Фото : 19 апреля 2007, 17:12


Доброе утро, уважаемые гости и участники этого замечательного форума, проведение которого стало доброй традицией. Желаю вам хорошей работы и успехов!


Сіздерді бүгінгі 6-шы Еуразиялық медиафорумның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын.

Еуразияның кіндігіндегі Алматыда әлемдік деңгейдегі қоғамдық ой-сана өкілдері мен майталман журналистердің жиналғандарына қуаныштымын. Жаһандық көкейкесті мәселелерді ортаға салып, оларды бірлесіп талқылап, ортақ шешімге келу үшін Сіздердің осылайша бас қосуларыңыз игі дәстүрге жалғасуда.

Біздің бұл форумның маңызы қазір жалпақ жұртқа аян. Сіздер үш күн бойы осы жерде талқыға салып, көтеретін мәселелер барлық елдер мен өңірлер үшін аса маңызды болмақ. Өйткені біздің бәріміз де әлемдік басты проблемалардың төркіні мен оларды шешу жолдарына берілетін ортақ та үйлесімді бағаға зәру екеніміз белгілі.

Қазақстан Шығыс пен Батыстың, Терістік пен Күнгейдің геосаяси векторлары мен мәдени ареалдары қиылысқан тоғыз жолдың торабында орналасқан. Сол себепті де біздің стратегиямыз ұлттық және халықаралық процестердің өзара байланысына негізделген.

Мемлекеттердің әлемдік клубынан өзіне лайықты орын таба білмесе, ондай елдің келешегі кемел бола алмайды. Тек дұрыс ұстаным табу, әлемнен нені алатыныңды және оған нені беретініңді айқын түсіну ғана тұрақты даму мен өзге әлеммен үйлесімді қатар өмір сүрудің кепілі бола алады.

Соңғы жылдары біз өз мақсаттарымызды бәсекеге қабілеттілік және жаһандық экономикаға кірігу жөніндегі терминдер аясына жұмылдыра бастадық. Қазақстан 2000 жылдан бастап шамамен 10 пайыздық тұрақты экономикалық өсімге қол жеткізіп отыр. Осы реформалар жылдарында біз Қазақстанға 60 миллиард АҚШ долларынан астам тікелей инвестиция тарттық. Жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім 1994 жылдан бері он есе өсті. Экономикалық және саяси реформалар Қазақстанды ТМД елдерінің алдынғы қатарына шығарды.

Алайда бізге жаңа технологиялар мен экономиканың инновациялық құрылымдарына, ғылым мен адам ресурстарының дамуына негізделген өсудің жаңа сапасы қажет. Біз экономиканы әртараптандыруға жүйелі түрде кірістік. Соңғы жылдары біз ғылымды қаржыландыруды 7 есеге ұлғайттық.

Біздің кезең-кезеңмен жаңаруымыз, транзиттік тәжірибеміз, сондай-ақ қоғамдық келісім моделіміз әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерді бастан кешіріп жатқан басқа елдерге үлгі болуы мүмкін.

Осы жылдар ішінде Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде өз орнын тауып қана қоймай, сонымен бірге халықаралық қауіпсіздікті нығайту мен әлемнің тұрақты дамуын қамтамасыз ету ісіне де өз үлесін қосып отыр.


Реальность XXI века отвергла романтические грезы о бесконфликтном будущем. Система международных отношений оказалась уязвимой перед нарастающими угрозами глобального и регионального характера.

Все чаще слышится геополитическая риторика времен «холодной войны», возвращая принципу глобального соперничества роль основного двигателя в мировой политике. Вновь на первый план выходят силовые аспекты обеспечения безопасности.

Но в современном мире нет простых путей решения глобальных проблем. И мы это видим. Насилие порождает только насилие. Ксенофобия, подозрительность и страх уже становятся новой чумой XXI века.

Сегодня упускается из виду уникальность современного развития, суть которой заключается во взаимозависимости мира. Если какая-то страна становится нестабильной, то под угрозу попадает вся глобальная устойчивость.

Международный терроризм, поразивший Афганистан, распространяется по всему миру. Как опасная инфекция распространяется мания обладания оружием массового уничтожения, захватывая все новые регионы и порождая все новые проблемы для мира.

Какие позитивные тренды могут остановить эти глобальные болезни? Что нужно делать в первую очередь?

Очевидно одно - серьезнейшие трансформации должны пройти в мировой политике, должна измениться ее суть и движущие силы.

Должны измениться глобальные механизмы, которые двигают систему международных отношений и международной безопасности.

Во-первых, понимание современного мира как единого живого организма требует концептуального перехода в международной политике от парадигмы глобальной конкуренции к парадигме глобальной ответственности. Настало время взять на вооружение принципы «глобального здравомыслия» и «тотальной ответственности».

Уже на заре независимости Казахстан продемонтрировал свое осмысленное отношение к глобальным вызовам. Вы хорошо знаете, что наша страна первой в мире закрыла крупнейший полигон для испытаний атомных бомб, добровольно отказалась от атомных бомб и тем самым укрепила фундамент системы нераспространения.

Отказ от ядерного оружия взамен гарантий ядерных держав был стратегической позицией нашей страны, основанной на понимании глобальной ответственности перед миром. Этот самоотверженный, гуманный шаг Казахстана должен быть достойно оценен мировым сообществом как путь решения острых проблем распространения оружия массового уничтожения.

Мы призываем другие страны последовать нашему примеру. И в первую очередь обращаем этот призыв к странам, которые стремятся обладать ядерным оружием.

Такой же ответственный подход мы проводим на уровне региональной политики. Казахстан заявил о своей ответственности вместе с другими странами региона за будущее Центральной Азии. Наш регион объявлен зоной, свободной от ядерного оружия. Развиваясь как единое пространство, наши страны смогут создать «пояс экономического благополучия», который будет надежной преградой для международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции.

Наша страна лидирует по объему инвестиций в регионе. Мы готовы приступить к осуществлению крупных экономических проектов в Центральной Азии. Братская экономическая и гуманитарная помощь неоднократно оказывалась Правительствам Таджикистана, Кыргызстана. Сегодня мы оказываем помощь Кыргызстану.

Кыргызстан сегодня переживает непростые времена. Основа всех трудностей - нерешенность социальных проблем и низкий уровень жизни. Казахстанцы искренне хотят установления мира в этой близкой нам, братской стране.

Все, что сегодня происходит у наших соседей, показывает, что настоящая демократия может быть установлена только там, где есть стабильное развитие и где люди хотят жить в мире друг с другом. Эти события также демонстрируют, что свобода слова не означает свободу от ответственности.
Мы готовы оказать Кыргызстану всяческую поддержку и помощь. Мы будем помогать тому, чтобы наш регион стал процветающим, регионом сотрудничества и дружбы.

В рамках гуманитарной помощи афганскому народу мы направили четыре тысячи тонн продовольственной пшеницы. Сейчас в Казахстане разрабатывается Специальная программа по Афганистану, включающая меры по укреплению гуманитарного и экономического сотрудничества, инвестированию афганской экономики, подготовке кадров. В частности, мы планируем построить больницу и школу в провинциях Бамиан и Саманган. Государство готово стимулировать казахстанские компании для их выхода на афганский рынок.

Во-вторых, я считаю, что в международных отношениях необходимо пересмотреть понятие многополярности, придать ей качественно новое звучание.

Мировые полюсы силы не должны оставаться полюсами противостояния. Они обязаны стать полюсами устойчивости и роста, а отношения между ними - способствовать гармоничному развитию мира.

Надежды на то, что однополярный мир придаст устойчивость глобальным процессам, не оправдались. Но объективно возникающая многополярность продолжает восприниматься в прежнем геополитическом контексте, когда отношения между центрами влияния рассматриваются под углом глобального соперничества и борьбы интересов.

Очевидно, что подобный конфронтационный подход может иметь только негативные последствия. Это игра с нулевым результатом.

Многовекторность казахстанской внешней политики была призвана установить партнерские отношения со всеми основными полюсами влияния - Россией, Китаем, США, ЕС, Индией, арабскими странами, странами юго-восточной Азии.

И сегодня мы приближаемся к тому, чтобы все международные акторы были заинтересованы в стабильном развитии Центральной Азии, чтобы она стал регионом не соперничества, а нормальной экономической конкуренции в интересах прежде всего народов, живущих в нашем регионе.
Таким образом, казахстанская многовекторная внешняя политика ориентирована именно на новое концептуальное понимание многополярности.

Отсюда важность третьего принципа поведения на международной арене, который я бы сформулировал как принципиальный отказ от конфронтационных моделей и активное формирование режима доверия и стратегического диалога.

Наверное, все помнят притчу, когда на вопрос «что ты пожелаешь при условии, что твой сосед получит вдвое больше», человек ответил: выколи мне один глаз! Согласитесь, что от таких подходов, которые по-прежнему проявляют себя в мировой политике, нужно избавляться.

Что касается Казахстана, то мы реально, на деле поставили принципы доверия и диалога в основу нашей внутренней политики и международных инициатив.

Главная особенность нашей страны как раз и заключается в многонациональности и поликонфессиональ-ности. В доме под названием Казахстан одной большой семьей живут представители 130 народов и более 40 конфессий.

То, что во многих других государствах становилось причиной социального напряжения и даже конфликтов, для нас, наоборот, стало залогом силы и успеха. Благодаря идеям межнационального согласия и толерантности нам удалось быстро преодолеть период тяжелейшего социально-экономического кризиса и избежать потрясений.

Мы стремимся своим примером показать, что мир и согласие между народами и религиями достижимы - для этого нужны только терпение и воля к диалогу. В 2003 и 2006 годах по моей инициативе в Астане прошли два Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которые дали жизнь уникальному форуму межконфессионального диалога.

Вместе с другими государствами мы готовы всемерно поддерживать усилия, направленные на сближение Востока и Запада в понимании ключевых вопросов современного мироустройства.

Государства-соседи не могут нормально сотрудничать, строить планы на будущее и при этом не доверять друг другу. Недоверие может иногда выигрывать как метод, но оно всегда проигрывает как принцип.

Поэтому Казахстан впервые в истории континента инициировал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, рассматривая его в качестве инструмента по обеспечению стабильности в регионе. Могу вспомнить, как в 2002 году первым успехом этого форума стало восстановление диалога между Индией и Пакистаном в момент обострения отношений этих ядерных держав.

Мы уверены, что и в дальнейшем СВМДА будет эффективно выполнять роль коллективного механизма обеспечения безопасности на азиатском континенте.

Казахстан всецело поддерживает сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Этот форум служит активному развитию сотрудничества и взаимопонимания на нашем континенте.

Продвижение идеи доверия и стратегического диалога стало одним из центральных элементов казахстанской внешней политики.

В-четвертых, глубоко убежден, что мир должен двигаться от элитарного к эгалитарному характеру современных международных отношений.

Нельзя не замечать, что глобализация и современные вызовы влекут изменения самой природы международных отношений. Если раньше крупные страны могли не обращать особого внимания на своих небольших или слабых соседей, то теперь подобная «роскошь» уже непозволительна.
Конфликт между двумя небольшими государствами - Палестиной и Израилем - вот уже более полувека дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира.

События в двух небольших странах - Афганистане и Ираке - стали основным фактором распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма. Теперь над решением этих, изначально локальных, проблем вот уже долгое время безуспешно бьется все мировое сообщество. Такова оборотная сторона глобализации.

Хотел бы четко обозначить позицию Казахстана в отношении геополитической ситуации вокруг Ирана. Убежден, что силовая конфронтация с такой страной, как Иран, чревата серьезными последствиями для всего мира. Мы надеемся, что Иран, наш дружественный сосед, однозначно убедит мир, что занят исследованиями только в сфере мирной атомной энергетики. Этого ждут народы и нашего региона и, уверен, всего мира.

В целом, к сожалению, принципы деятельности международных организаций не успевают быстро трансформироваться, чтобы соответствовать современным реалиям. Возможно, дело в том, что такие форумы, как Совет Безопасности ООН, НАТО, ОБСЕ, G-8, имеющие наибольшее влияние и дееспособность в мире, не могут в своей деятельности избавиться от элементов элитарности.

Обладая большим потенциалом для выработки эффективных решений, они все же не справляются с задачами по урегулированию международных конфликтов и кризисов, преодолению экономического разрыва между богатыми и бедными странами, предотвращению терроризма и экстремизма, укреплению режима нераспространения.

Красноречивым подтверждением кризиса элитарных подходов в международной политике является неэффективность Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствие заметного прогресса в процессе разоружения.

Узкий круг стран-обладателей ядерного оружия воспринимает Договор как асимметричное соглашение, которое накладывает особые, обеспеченные санкциями обязательства только на неядерные государства. При этом они сами берут на себя лишь расплывчатые обязательства вести переговоры по ядерному разоружению, одновременно продолжая вкладывать значительные средства в исследования, разработку и модернизацию ядерного оружия.

Неравенство, заложенное в основу ДНЯО, приводит к тому, что ядерные державы не считают нужным соблюдать обязательства по разоружению. Все это подпитывает деструктивные настроения, чувство «несправедливости ДНЯО» в некоторых регионах мира.

Хуже всего то, что это дает аргументы тем государствам, которые стремятся к обладанию оружием массового уничтожения.

Как лидер страны, добровольно отказавшейся от мощного ядерного арсенала, я имею моральное право заявить, что подходы к проблеме нераспространения требуют серьезного пересмотра. Несколько десятилетий действия Договора о нераспространении ядерного оружия - вполне достаточный срок для того, чтобы оценить его преимущества и недостатки и внести коррективы, отвечающие требованиям времени.

И чем больше государств будет участвовать в этом деле, тем будет лучше.

Благодаря равноправному взаимодействию больших и малых государств мы получим шанс добиться того, что важнейшие проблемы многих регионов Земли не будут оставаться за рамками внимания международного сообщества.

Не должно быть отдельно повестки дня для государств «первого мира» и стран остального мира. Несмотря на разность уровней развития и потенциалов, вместе взятые они составляют одну систему. И разбалансированность отдельных элементов влечет за собой сбой всей единой системы.

Осознавая эту взаимосвязь, Казахстан выдвинул заявку на председательство в такой уважаемой организации, как ОБСЕ. Впервые такая заявка поступила от республики бывшего СССР, причем поддержанная от имени всех государств СНГ. От страны, большая часть которой находится в Азии. От государства, представляющего обширный центрально-азиатский регион и играющего растущую роль в сфере энергетической безопасности.

Наше видение, уникальный опыт, инициативность могли бы способствовать активизации деятельности данной авторитетной организации по ряду перспективных направлений. Это было бы полезно с точки познания нашего региона, изучения опыта толерантности в многонациональном обществе и мирного сосуществования различных религий в одном государстве, в одном регионе.

Мы благодарны вам, что вы остаетесь верными этому форуму. Тот факт, что здесь собираются известные политики мира, известные журналисты мира, говорит о доверии Казахстану. Мы же показываем, что мы открыты диалогу и готовы обсуждать любые проблемы.

Уверен, что все обсуждения будут проходить в рамках терпимости друг другу, и это принесет огромную пользу для всех нас, для всего мира.

Благодарю вас. Желаю вам больших успехов и крепкого здоровья.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии