Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выступление акима города Астаны И. Н. Тасмагамбетова на встрече с активом столицы, посвященной обсуждению мер, направленных на реализацию задач, поставленных в послании Президента РК (Астана, 10 марта 2009 года)

Фото : 10 марта 2009, 15:55

Выступление

акима города Астаны И. Н. Тасмагамбетова на встрече с активом столицы, посвященной обсуждению мер, направленных на реализацию задач, поставленных в послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Через кризис к обновлению и развитию»

(Астана, 10 марта 2009 года)

 

Ардақты ағайын!

Құрметті әріптестер!

Күні кеше ғана Елбасы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты биылғы Жолдауымен таныстырды. Басты назар - әлемдік экономикалық дағдарыс жайында болып отыр. Елбасы дағдарыстың салдарын саралап, халықтың әл-ауқатын күйзелтпеудің жолын нұсқады. Осынау қиын-қыстау кезде бәрімізді етек-жеңді түріп, еселі еңбек етуге шақырды.

 Бұл орайда, Өздеріңізбен бүгін алқа құрып, ақыл қосуға жиналып отырмыз. Мақсатымыз - негізгі бағыт-бағдарымызды тағы бір мәрте айқындап алу.

 Атап өткен жөн, Елбасы айтқан экономиканы тұрақтандырудың негізгі шаралары Астананың бүгінгі даму процесімен толық үндеседі. Олар:

- шағын және орта бизнесті дамыту;

- құрылыс саласын жандандыра беру;

- өнеркәсіпті өркендету мен азық-түлік мәселесі;

- коммуналдық желілерді жаңалау-жөндеу жұмыстары;

- әлеуметтік инфроқұрылымды жетілдіре түсу және т.б.

 Мұның барлығының да түбінде халықты жұмыспен қамтуды көздеген қамқорлықтың жатқанын байқаймыз.

 Бұл орайда, Астананың қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайы жаман емес. Негізгі алғышарттардың барлығы да бізде бар. Талай ауқымды шаруалар қолға алынды. Жүзеге асырылып жатыр. Үкімет тарапынан қала қоржынына қомақты қаржылық қолдаулар көрсетіліп келеді.

 Дегенмен Елбасы атағандай қазір арқаны кеңге салатын кезең емес. Алда артылған жүкті тоқтамай тартып шығуды талап ететін толайым жылдар бар. Бұл орайда, Елорданың аталған міндетті толығымен орындауға қауқары да, қабілеті де жетеді деп білемін.

 Сондай-ақ, Елбасы дағдарысты кезеңнен «күш біріктірсек, бұл сыннан шынығып ширап шығамыз» деді. Әрине, егер иық тіресіп, тізе қоса қимылдасақ алынбайтын асу жоқ. Оған тынымсыз еңбекпен өткен Тәуелсіздіктің 17 жылы дәлел.

 Дегенмен бұл Жолдау ел-жұртқа зор сенім ұялатып қана қоймай, баршамызға ауқымды да салмақты жауапкершілік жүктейді. Елдің бірлігі мен ынтымағы таразыға түсетін сын сағат болмақ.

Елбасы дамудың даңғыл жолына қайта шығуды - жалпы ұлттық міндет етіп қойды.

 Осы орайда, Елбасы Үкіметке, министрлер мен барлық деңгейдегі әкімдерге елдегі жағдайды ерекше бақылауды ғана емес, осы бір аз-кем күйзелісті шақта қоғамның барлық саласын бір мүддеге бірігуге үндеді.

 Ендеше бұл Әкім ретіндегі маған ғана емес, бүкіл қала жұртшылығына артылған сенім мен жауапкершілік деп білу қажет.

 Береке-бірлікті ту етіп, тынбай еңбектенсек қана, тиянақты нәтижелерге жете алмақпыз.

Уважаемые коллеги, астанчане!

Нынешнее Послание Президента нашей страны, по сути, было обращением к нации, потому что в нем красной нитью проходит призыв к сплочению казахстанцев перед лицом мирового финансового кризиса, выстоять в нем и достичь роста в этих непростых условиях.

 Глава государства в своем обращении дает оценку сложившейся ситуации не только в стране, но и в мировом экономическом пространстве. И на основе этого предлагает пути выхода независимого Казахстана из затяжного экономического спада, которые полностью соотносятся со спецификой развития столицы.

 В этой связи, хочу обозначить ряд задач, которые стоят перед нами в среднесрочной перспективе. Более широкое отражение, они найдут в конкретных планах действий акимата города, по которым каждое структурное подразделение выстроит свою деятельность.

 Во-первых, это задача сохранения и открытия новых рабочих мест. На ней Глава государства остановился особо. Это касается дополнительно выделенных Правительством 140 млрд. тенге для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров.

 За годы, когда была благоприятная экономическая конъюнктура, стало привычным, что ситуацию регулирует рынок. Но жизнь показывает, что в условиях кризиса без вмешательства исполнительной власти решить эту проблему будет очень сложно. В прошлом году констатировалось, что по всем направлениям было открыто более 24 тысяч рабочих мест. А в этом году планируется открытие 17 тысяч рабочих мест. Однако сейчас роль статиста для городских органов неприемлема. Мы должны четко знать, сколько и куда будет направлено средств и какой обратный эффект они дадут, для их более рационального использования.

 В соответствии с особой важностью задачи поручаю управлению занятости и социальных программ совместно с управлениями предпринимательства, экономики и бюджетного планирования, строительства, энергетики и районными акиматами детализировать планы действий по этому направлению нашей деятельности с учетом задач поставленных в Послании.

 Дело в том, что в прошлом году по поручению Главы Государства в ноябре месяце мы разработали программу антикризисных мер, которой предусматривается создание новых рабочих мест, но с учетом Послания Президента Казахстана народу, мы должны еще раз детализировать всю нашу последующую деятельность в данном направлении.

 Также необходимо расширить практику создания социальных рабочих мест, это схема доказала свою эффективность во время проведения 10-летия Астаны, а также общенациональной переписи населения, да и мы накопили положительный опыт в ее организации, тем более что на эти цели по поручению Главы государства будет дополнительно выделено 8,6 млрд. тенге.

 В тоже время нельзя считать позитивными результаты работы по переподготовке и переобучению кадров. Всего переобучено 36 человек, из них трудоустроено по вновь освоенной профессии 35, в настоящее время переобучаются 121 человек. Надо ясно представлять себе, что такое кризис на рынке труда в человеческом измерении. Это, в первую очередь, высокая степень перетока кадров в смежные и даже далекие от основного образования области деятельности. Именно поэтому Президент расширено остановился на этом вопросе.

В соответствии с этим нужно еще раз:

- проанализировать ситуацию на рынке труда;

- на этой основе спрогнозировать динамику изменений в качественном и количественном срезах по всему перечню специальностей;

- сконцентрироваться на расширении центров переподготовки кадров, как в части охвата населения, так и в части перечня специальностей переподготовки.

 И самое главное, мы должны создать условия для обеспечения доступности центров переподготовки по всем социальным и возрастным категориям граждан.

 Во-вторых, социальная инфраструктура. В силу сложившихся экономических обстоятельств, строительство новых объектов, не предусмотренных действующим бюджетом, будет отложено. Вместе с тем, строительство объектов сферы образования и здравоохранения по которым работы уже ведутся, будет завершено в полном объеме. Это 8 школ, 6 лечебных учреждений и 5 детских садов. Эти проекты подкреплены финансовыми средствами из республиканского бюджета и местного бюджета.

 Наряду с этим необходимо определить перечень учреждений, где есть потребность в проведении ремонта и усиления материально-технического оснащения, что опять-таки, поможет нам создать новые рабочие места, для лиц, высвободившихся из смежных отраслей экономики. В принципе, как было отмечено в послании Президента Казахстана, все социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. И я должен сказать, что и по городу Астане бюджет этого года будет исполнен, и все социальные обязательства также будут выполняться.

 Очередная важная задача - решение вопросов повышения эффективности поддержки малого и среднего бизнеса. Тем более, что из общей суммы выделенной для поддержки МСБ, а это порядка 275 млрд. тенге, 40 млрд. напрямую адресованы Астане.

 Как вам известно, в настоящее время определены и суммы и инструменты помощи в рамках подписанного Меморандума между Акиматом и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Нам необходимо сосредоточить особое внимание на вопросе получения этой помощи адресатами, т.е. бизнес структурами. Нужно признать, что в обществе все еще сохраняется недоверие к созданным механизмам по выделяемым средствам для кредитования.

 Поэтому адресная работа с предпринимателями получает особую актуальность именно в этот период. От скорости получения ими кредитной помощи зависит в целом социально-экономическое самочувствие города.

 Созданная в акимате рабочая группа собрала свыше 700 заявок на сумму более 80 миллиардов тенге. С первого марта началась выдача кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Управлению предпринимательства и акиматам районов не просто надо взять на контроль эти вопросы, а конкретизировать свою деятельность. Необходимо составить графики прохождения банковских процедур, отслеживать прохождение заявок на каждом этапе, скоординировать свою работу с другими участниками выдачи кредитов. Тем самым минимизировать временные затраты для предпринимателей по их получению. Еще раз хочу обозначить задачу, которая стоит перед нами в области кредитования МСБ. Мы ставим перед собой планку такую: привлечь в течение этого года в сектор малого и среднего бизнеса не менее 80-90 млрд. тенге кредитных ресурсов.

 Следующее. Вопрос поддержки строительного сектора не снимается с повестки и в этом году. Несмотря на то, что большой объем работы мы проделали в 2008 году, в этом нам важно не потерять набранные темпы. В этом плане на нас лежит особая ответственность. Ведь из 545 млрд. тенге, выделенных для поддержки строительного сектора страны, только в прошлом году Астана получила 107 млрд. тенге. Поэтому, необходимо до конца текущего года сдать еще порядка 100 объектов, а все работы по незавершенному строительству довести до конца к середине 2010 года. В этом вопросе у нас есть ясная и четкая картина, наш план действий понятен для всех, он подкреплен финансовыми средствами, и остается только его реализовать.

 Говоря о поддержке населения нельзя не затронуть вопрос сдерживания инфляционных процессов и вопрос обеспечения эффективной реализации продовольственного кольца вокруг столицы. Они должны стать объектом постоянного внимания и контроля соответствующих городских структур. Наряду с незначительным ростом на отдельные виды продовольствия, сейчас идет снижение цен до 10 процентов на ряд других продуктов питания. То есть наблюдается стабилизация на продовольственном рынке. И наша задача впредь не допустить ситуации 2007 года, когда цены на основные продукты питания резко возросли.

 Как вам известно, на поддержку и развитие агропромышленного комплекса республики было выделено 280 млрд. тенге. Что позволит в регионах, в том числе и Акмолинской области вблизи Астаны создать новые мощности по производству сельскохозяйственной продукции.

 Еще одной важной задачей, на которой Глава государства постоянно акцентирует внимание, является охрана общественного порядка. В этом плане на Департамент внутренних дел ложиться большая ответственность. Аксиомой является то, что во время возникновения социально-экономических сложностей большую активность приобретают криминогенные элементы, что отражается на личной и имущественной безопасности горожан. В этой связи необходимо жестко пресекать преступную деятельность, факты мошенничества и противоправных деяний.

 Кроме того, необходимо четко отслеживать складывающуюся ситуацию с миграционными потоками, ведущими в Астану. Только иностранных граждан, не считая внутренних мигрантов, за 2008 год поставлено на учет более 100 тысяч. Практика прошлых лет, говорит о том, что многие будут сюда приезжать с целью заработка, наживы и легких денег и в ближайшее время это будет самым важным социальным вопросом. Здесь главная роль отводиться миграционной службе и институту участковых инспекторов.

Уважаемые коллеги!

В целом же решение поставленных задач зависит от слаженности, оперативности и эффективности работы всех государственных органов, поэтому первым руководителям городских подразделений поручаю установить особый контроль реализации антикоррупционных профилактических мероприятий и эффективным исполнением поставленных задач.

 Уверен, что предпринятые шаги позволят нам, сохранить социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе. И как было сказано Главой государства, выйти из кризиса обновленными и более сильными для свершения новых побед в преддверии 20-летия независимости нашей родины.

Спасибо за внимание!


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии