Вступительное слово Председателя Сената Парламента РК на парламентских слушаниях на тему: «Повышение конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в условиях ЕАЭС и ВТО - законодательное регулирование и практическая реализация»
(г.Астана, 29 апреля 2016 года)

 

 

Құрметті Парламент депутаттары және шақырылған лауазым иелері!

Бүгінгі парламенттік тыңдаудың тақырыбы өте өзекті, себебі аграрлық сектордың тиімділігін арттырмай, мемлекеттің тұрақты дамуын және оның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл қоғамның әлеуметтік әл-ауқатының негізі болып табылады. Әлемнің барлық дамыған елдері ауыл шаруашылығына айрықша назар аударуы тегін емес. Олар өз нарықтарын қорғау үшін дәл осы ауылшаруашылық өнімдері саласында мейлінше қатаң протекционистік шараларды қолданып отыр.

Біздің елде халқымыздың жартысына жуығы ауыл шаруашылығында еңбек етуде. Қазақстан халқының қырық екі пайызы ауылдық жерлерде тұрады; жұмыс орындарының едәуір бөлігі ауылшаруашылық өнімдерін сату және оларды өңдеу саласына тиесілі, аграрлық сектор өнеркәсіптік тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығының ірі тұтынушысы болып табылады.

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдік азық-түлік нарығындағы көшбасшылар қатарына шығу үшін ауыл шаруашылығын ауқымды түрде жаңғырту міндетін қойды.

Қазақстанның зор әлеуетінің арқасында осы міндетті іске асыруға толық мүмкіндік бар. Біз 200 млн. гектардан астам аумақты құрайтын әлемдегі ең ірі ауылшаруашылық алқаптарының иесіміз, қолайлы инвестициялық ахуал тудыратын заңнамалық актілер де қабылданған, ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерді қолдайтын мемлекеттік бағдарламалар жұмыс істеуде. Азық-түлік тауарларына әлемдік сұраныстың артуы аграрлық сектордың дамуына қарқын беру үстінде, Біріккен Ұлттар Ұйымының болжамы бойынша мұндай сұраныс 2050 жылға қарай 70 пайызға ұлғаюы тиіс.

Бұл орайда, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі және Еуразиялық экономикалық одаққа қатысуы - ауыл шаруашылығын жаңа сапалық деңгейге көтеріп, әлемдік азық-түлік нарығындағы позициямызды күшейтуге нақты мүмкіндіктер туғызатынын ескерген жөн.

Койылған мақсатқа қол жеткізу үшін ауылшаруашылық өндірісінің құрылымына, оның жұмыс істеу қағидаттарына, мемлекеттің аграрлық саясаттағы көзқарасына күрделі өзгерістер енгізу қажет. Ең алдымен, іс жүзінде барлық бағыттар бойынша бәсекелестік күшейіп отырған жағдайда әлемдік экономикалық ортадағы отандық аграрлық сектордың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттігінің жай-күйін сөз етуіміз керек.

Если подойти к состоянию сельского хозяйства с проблемных позиций, без привычного упоминания успехов, то надо признать, что несмотря на весомый потенциал темпы развития сельскохозяйственного производства отстают от среднестатистических показателей роста экономики. Аграрный сектор производит всего лишь 4,7% ВВП страны. Уровень производительности труда в сельском хозяйстве продолжает оставаться в числе самых низких по сравнению с другими отраслями. По предварительным данным 2015 года, производительность отрасли составила чуть более 5600 долларов на одного занятого, что ниже среднего показателя по стране в 3,5 раза (20026 долларов США) и намного ниже, чем в развитых странах.

Это свидетельствует о том, что рост производства в отечественном аграрном секторе достигается большей частью пока за счет экстенсивных факторов, а не широкого применения эффективных технологий, современного оборудования и использования научных достижений.

В отсутствие передовых технологий возделывания почв, а также ввиду нехватки качественного посевного материала, современной уборочной техники уровень урожайности в Казахстане, даже по сравнению со странами ЕАЭС, остается в целом низким. Несмотря на закуп племенного скота за рубежом, выпуск животноводческой продукции отстает от запланированных темпов. Отечественная продукция зачастую не выдерживает конкуренции со стороны, например, российских товаропроизводителей.

На нашем рынке импортные продовольственные товары по-прежнему превалируют над казахстанскими. В структуре внешнего товарооборота страны в прошлом году экспорт сельхозпродукции занимал всего лишь 4,5%, тогда как доля импорта составила 11,3%.

Имеются вопросы и по эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса. В данный сектор направляются значительные средства, они должны работать с максимальной отдачей.

Нужно уделять больше внимания развитию аграрной науки, без чего невозможно серьезно говорить о повышении эффективности и устойчивости сельского хозяйства.

Нельзя сбрасывать со счетов и сопутствующие факторы, опосредованным образом сдерживающие развитие сельского хозяйства. Необходимо предпринять меры по улучшению социальной сферы села, чтобы сохранить здесь квалифицированные кадры, повысить интерес людей к работе в сельской местности.

Поэтому, чтобы стать конкурентоспособной аграрной державой, мы должны обеспечить комплексный подход к решению вышеуказанных проблем.

В современных рыночных отношениях конкурентоспособность определяется формулой «цена - качество - сервис». В этой связи необходимо продумать меры по снижению издержек по всему циклу сельхозпроизводства, хранения, транспортировки и переработки агросырья. Дотации на ценообразование допустимы, если они эффективно используются. Как известно, объем агрегированных мер поддержки в рамках ВТО для Казахстана составляет 8,5% от ВВП, что дает возможность не только сохранить сегодняшний уровень (5-6%), но и наращивать объемы субсидий и другие меры поддержки.

Улучшения качества сельскохозяйственной продукции можно достичь путем формирования фондов семенных материалов, пополнения племенного стада, селекционной работы, внедрения передовых технологий аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Важное значение для продвижения сельхозпродукции на международных рынках имеет сервисное обслуживание, подразумевающее удобную, бесперебойную и своевременную доставку товара потребителю. Это требует сопряжения транспортной логистики, складской инфраструктуры, а также либерализации таможенно-тарифной политики в пользу нашего агробизнеса.

Главным фактором повышения конкурентоспособности АПК должно выступить его инновационное развитие, направленное не только на модернизацию материально-технической базы производства, но и на внедрение прогрессивных моделей, современных информационных технологий и других нововведений. В рамках инновационной модели всемерную поддержку должно получить развитие сельскохозяйственной науки и профильного образования. Все эти меры должны быть простимулированы государством и закреплены законодательно. Только так мы можем поднять производительность труда в сельском хозяйстве и обеспечить его конкурентоспособность.

ВТО должна стать дополнительным импульсом для прихода в казахстанский сельскохозяйственный сектор новых стратегических инвесторов и наращивания экспорта отечественной сельхозпродукции.

Чтобы достойно конкурировать в рамках ЕАЭС и ВТО, нам также необходимо использовать наши естественные и географические преимущества, учитывать тенденции развития зарубежных рынков.

Казахстан сохраняет значительные резервы сельхозугодий, которые могут быть использованы для сельскохозяйственной деятельности. В производственный оборот могут быть запущены дополнительно десятки млн. га.

В этой связи, и членам правительства, и законодателям, и неправительственным организациям предстоит большая и важная работа по разъяснению обществу смысла принятых недавно поправок в Земельный кодекс. Но надо не только давать заверения, что сельскохозяйственные земли иностранцам продаваться не будут, но и правовыми и иными средствами обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем.

И главное - надо непременно выполнить требование Главы государства о национальной юрисдикции над землей и эффективном, рациональном использовании земли.

Кроме того, следовало бы критически подойти и к вопросу о площадях земель, взятых в аренду и теперь переходящих в частное пользование отечественных предпринимателей. У нас имеются примеры обладания до 1 млн. га, на возделывание которых были взяты огромные банковские кредиты, возврат которых стоит под вопросом.

В числе перспективных направлений для отечественного аграрного сектора - развитие органического производства, которое сможет обеспечить высокую отраслевую доходность. Сейчас во всем мире спрос на экологически чистую продукцию растет в среднем 20-30% ежегодно.

Благодаря госпрограмме «Нурлы жол», которая свяжет все концы нашей страны и интегрирует страну в Евразийскую систему коммуникаций, значительно улучшатся экспортные возможности по всем направлениям нашего материка. Казахстан расположен между главными рынками продовольственного потребления, такими как Китай, Россия, Средний и Ближний Восток и Европа, где имеется постоянно увеличивающийся спрос на продукты питания.

При этом на сегодня рынок ЕАЭС - один из самых перспективных. С введением Россией запрета на ввоз продовольствия из отдельных стран, для казахстанского аграрного сектора появились дополнительные возможности для укрепления своих позиции на российском рынке.

В этой связи уместно поинтересоваться, как выполняется поручение Президента об увеличении экспорта мяса до 60 тыс. тонн в текущем году или об обещании правительства увеличить поставки зерна в Китай до 3 млн. тонн ежегодно.

Что касается законодательного обеспечения Стратегии Президента по развитию АПК, то Сенат в тесной координации с Мажилисом продолжит эту важную работу.

Надеюсь, что сегодняшние парламентские слушания внесут продуктивный вклад в реализацию этой задачи Плана Нации Главы государства.

 

Благодарю за внимание.

30 апреля 2016, 12:07
Источник, интернет-ресурс: Токаев К.К.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript