Салықтарды төлеудің уақыттылығы: «Жаңа жылды қарызсыз қарсы алыңыздар!»

Салықтарды төлеудің уақыттылығы:

«Жаңа жылды қарызсыз қарсы алыңыздар!»

 

 Біздің елімізде салық заңнамасын дамытумен және жетілдірумен кәсіпкерлерде салық төлеудің әлдеқайда көп нұсқалары пайда болды. Бүгін мемлекет бизнеске қолданыстағы салық салу жүйесінің кез келген түрін ұсынады. Қазақстан Республикасының Үкіметі елдегі шағын бизнестің дамуын белсенді ынталандыратынын да атап өтпеске болмас.

 Мемлекеттік бюджетке салық төлемдері түсімдерінің толықтығы мен уақтылығы - бұл біздің мемлекетіміздің экономикалық тұрақтылығы факторларының бірі.

 Алайда, барлық салық төлеушілер салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді толық төлеу бөлігінде салық міндеттемелерін уақтылы орындамайды.

 Мемлекеттік кірістер органдарының алдында тұрған басты міндеттердің бірі - ықылассыз салық төлеушілерден мемлекет алдындағы қарызды өндіріп алу.

Белгіленген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындау мынадай тәсілдермен қамтамасыз етілуі мүмкін:

- өсімпұл есептеу,

- шығыс операцияларын тоқтата тұру,

 - мүлікке билік етуді шектеу.

 Бұдан басқа, салық міндеттемесін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады:

- банк шоттарындағы ақша есебінен,

- дебиторлардың шоттарынан өндіріп алу,

- билік етуі шектелген мүлікті сату есебінен өндіріп алу.

Мүлікті өткізуге беру үшін, сондай-ақ мүлікті сатуға қою үшін салық органының салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеу туралы қаулысы, мүлікке билік етуді шектеу туралы салық органы шешімінің көшірмесі және тізімдеме актісі негіз болып табылады.

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 маусымдағы № 618 қаулысымен бекітілген Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін салық берешегі есебіне өткізу ережесіне сәйкес, салық төлеушінің (салық агентінің) шектеулі мүлкін салық берешегі есебіне сатуды «Оңалту және активтерді басқару компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Компания) электрондық аукцион өткізу жолымен жүзеге асырады.

 Мүлікті бағалау мемлекеттік сатып алу жолымен анықталған және мүлікті бағалау бойынша қызмет көрсету туралы Компаниямен шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлғамен жүргізіледі. Бұл ретте мүлікті бағалау борышкер бойынша мәліметтер мемлекеттік кірістер органының дерекқорына енгізілген күннен бастап күнтізбелік 20 күннен аспайтын мерзімде жүргізіледі.

 Бағалау жүргізілгеннен кейін мүлік электрондық аукционда өткізу үшін беріледі.

 Бағалаушы мен аукционды ұйымдастырушының қызметтерін шегере отырып, билік етуі шектелген мүлікті өткізуден түскен сомалар салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне бюджет кірісіне есептеледі.

 Билік етуі шектелген мүлікті сатып алу жөніндегі аукционға қатысуға жеке және заңды тұлғалардың құқығы бар, сауда-саттық өткізу туралы барлық қажетті ақпаратты «www.gosreestr.kz» сайтынан алуға болады.

 Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде әкімшілік жауапкершілік көзделген.

 Салық міндеттемелерін уақтылы және толық орындау салық төлеушілерге әкімшілік ықпал ету шараларын қолдануды болдырмайды.

 Мұның барлығын белгіленген салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді уақтылы және толық төлеген кезде болдырмауға болады.

 Жаңа жыл мерекесі қарсаңында барлықтарыңызды салық төлеуге және Жаңа жылды қарызсыз қарсы алуға шақырамыз!

 

 СҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

 Берешекпен жұмыс басқармасы

 Қалиев Спартак

 

Своевременность уплаты налогов: «Встречайте Новый год без долгов!»

 

 С развитием и совершенствованием налогового законодательства в нашей стране, у предпринимателей появилось намного больше вариантов уплаты налогов. Сегодня государство предоставляет бизнесу на выбор любую из действующих систем налогообложения. Нельзя не отметить также тот факт, что Правительство Республики Казахстан активно стимулирует развитие малого бизнеса в стране.

 Полнота и своевременность поступлений налоговых платежей в государственный бюджет - это один из факторов экономической стабильности нашего государства.

 Однако, не всеми налогоплательщиками своевременно исполняются налоговые обязательства в части полной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

 Взыскать с недобросовестных налогоплательщиков долг перед государством - одна из главных задач, стоящих перед органами государственных доходов.

 Исполнение налогового обязательства не выполненного в установленные сроки может обеспечиваться следующими способами:

- начислением пени,

- приостановление расходных операций,

- ограничение в распоряжении имуществом.

 Кроме того, применяются меры принудительного взыскания налогового обязательства:

- за счет денег, находящихся на банковских счетах,

- взыскание со счетов дебиторов,

- взыскание за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества.

 

 Основанием для передачи имущества на реализацию, а также для выставления на реализацию имущества, является постановление налогового органа об ограничении в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), копии решения налогового органа об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи.

 Согласно Правилам реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счёт налоговой задолженности, утверждённых Постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.06.2011г. № 618 реализацию ограниченного имущества налогоплательщика (налогового агента) в счёт налоговой задолженности осуществляет АО «Компания по реабилитации и управлению активами» (далее - Компания) путем проведения электронного аукциона.

 Оценка имущества проводится физическим или юридическим лицом определенным путем гос.закупок и заключившим с Компанией договор об оказании услуг по оценке имущества. При этом, оценка имущества проводится в срок не более 20 календарных дней со дня ввода сведений по должнику в базу данных органа государственных доходов.

 После проведения оценки имущество передается для реализации на электронном аукционе.

 Суммы от реализации ограниченного в распоряжении имущества за вычетом услуг оценщика и организатора аукциона зачисляются в доход бюджета в счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика.

 Принять участие в аукционе по приобретению ограниченного в распоряжении имущества имеют право как физические, так и юридические лица, всю необходимую информацию о проведении торгов можно получить на сайте «www.gosreestr.kz»

 Вместе с тем, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность.

 Своевременное и полное исполнение налоговых обязательств исключает применение мер административного воздействия к налогоплательщикам.

 Всего этого можно избежать при своевременной и полной уплате установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей.

 В канун праздника - Нового года призываем всех уплатить налоги и встретить Новый год без долгов!

 

 

Департамент государственных доходов по СКО

Управление по работе с задолженностью

Спартак Калиев

 

 

Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления