Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 131,13 тенге за $1

Фото : 12 мая 2005, 13:52

Kazakhstan today

Ñđåäíåâçâåøåííûé êóđñ ̣åíăå íà Êàçàơṇ̃àíñêîé ôîíäîâîé áèđæå (KASE) â ÷ạ̊âåđă, 12 ́àÿ, ñíèçèëñÿ ïî ñđàâíåíè₫ ñî ñđåäîé íà 0,49 ̣åíăå è ñîṇ̃àâèë 131,13 ̣åíăå çà $1.

Îáúǻ ̣îđăîâ íà KASE ïî äîëëàđó ÑØÀ ñîṇ̃àâèë $19,410 ́ëí. ïđị̂èâ $36,030 ́ëí. â ñđåäó.

Êóđñû âàë₫̣ ÍàöÁàíêà -

ÀÂÑ̉ĐÀËÈÉÑÊÈÉ ÄÎËËÀĐ 101.65
ÀÍĂËÈÉÑÊÈÉ ÔÓÍ̉ Ñ̉ÅĐËÈÍĂÎÂ 246.78
ÁÅËÎĐÓÑÑÊÈÉ ĐÓÁËÜ 0.06
ÄÀ̉ÑÊÀß ÊĐÎÍÀ 22.62
ÄÈĐƠÀ̀ ÎÀƯ 35.57
ÄÎËËÀĐ ÑØÀ 130.64
ÅÂĐÎ 168.34
ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÄÎËËÀĐ 105.23
ÊÈ̉ÀÉÑÊÈÉ ̃ÀÍÜ 15.78
ÊÓÂÅÉ̉ÑÊÈÉ ÄÈÍÀĐ 447.38
ÊÛĐĂÛÇÑÊÈÉ ÑÎ̀ 3.19
ËÀ̉ÂÈÉÑÊÈÉ ËÀ̉ 241.93
ËÈ̉ÎÂÑÊÈÉ ËÈ̉ 48.76
̀ÎËÄÀÂÑÊÈÉ ËÅÉ 10.41
ÍÎĐÂÅÆÑÊÀß ÊĐÎÍÀ 20.84
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÇËÎ̉ÛÉ 40.24
ĐÈßË ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀĐÀÂÈÈ 34.84
ĐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ĐÓÁËÜ 4.70
ÑÄĐ 197.08
ÑÈÍĂÀÏÓĐÑÊÈÉ ÄÎËËÀĐ 79.61
̉ÓĐÅÖÊÀß ËÈĐÀ 95.50
ÓÇÁÅÊÑÊÈÉ ÑÓ̀ 0.12
ÓÊĐÀÈÍÑÊÀß ĂĐÈÂÍÀ 26.08
ØÂÅÄÑÊÀß ÊĐÎÍÀ 18.26
ØÂÅÉÖÀĐÑÊÈÉ ÔĐÀÍÊ 108.93
ƯÑ̉ÎÍÑÊÀß ÊĐÎÍÀ 10.76
̃ÆÍÎ-ÀÔĐÈÊÀÍÑÊÈÉ ĐÀÍÄ 21.18
̃ÆÍÎ-ÊÎĐÅÉÑÊÈÉ ÂÎÍ 13.06
ßÏÎÍÑÊÀß ÉÅÍÀ 12.43Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии