Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выступление Главы государства Н.А. Назарбаева на расширенном заседании Правительства (г. Астана, 21 ноября 2005 года)

Фото : 21 ноября 2005, 14:59
Выступление Главы государства НҚұрметті Үкімет мүшелері!
Құрметті кеңеске қатысушылар!

Біз бүгін өтіп бара жатқан жылдың он айының қорытындыларын ой елегінен өткізудеміз. «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасына сәйкес экономикалық өсімнің биік қарқыны сақталып отыр. Қазақстан бұрынғысынша ТМД елдерінің көшбастаушысы болып келеді. Барлық алға қойған мақсаттар орындалды, тіпті асыра орындалды. Халықтың әл-ауқатының көрсеткіштері бұрынғыдан да жақсара түскені анық көрініп тұр. Биылғы жылы әлеуметтік салаға, соның ішінде білім беру мен денсаулық сақтауды дамытуға баса назар аударылды. Мұның бәрі қанағат тұтуға боларлық нәтижелер.

Жыл ішінде біздің ұзақ мерзімді даму стратегиямызды жүзеге асыру жөнінде үлкен жұмыс атқарылды. Әсіресе Индустриалдық - инновациялық даму стратегиясы іске асырылуда.

Осы ретте мен Үкімет пен әкімдердің алға қойылған міндеттерді ойдағыдай орындағанын атап көрсеткім келеді.

Басты міндет - экономикалық өрлеудің жоғары қарқынын одан әрі қамтамасыз ету.

Сондықтан Үкімет пен әкімдер жұмысының басты бағыты Индустриалдық - инновациялық даму стратегиясын бұрынғыдан да жігерлі түрде іске асыру болуға тиіс.

Шағын және орта бизнесті дамыту бағытындағы жұмыстың кідіріп қалмауын да қадағалаған жөн. Мемлекет бұл салада кәсіпкерлер үшін барлық қажетті жағдайларды жасады. Алдағы жылы әкімдер шағын және орта бизнесті одан әрі өркендетуге қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіс екенін атап көрсетемін. Бұл әсіресе республика бойынша жеті кластерлік жүйені жүзеге асыруда ерекше мәнге ие болмақ. Еліміздің әр облысы экономикасының ерекшелігін ескере отырып, металлургия, мұнай-газ өнеркәсібі, құрылыс материалдары, тоқыма өндірісі, транспорт қызметі, азық-түлік және туризм салаларындағы кластерлерді дамытуымыз керек.

Бұл ретте Қазақстанның өзіміз жоспарлап отырған Бүкілдүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуының маңызы аса зор. Мұның өзі біздің тауарларымыз бен көрсетер қызметімізді осы ұйымға мүше елдердің нарығына шығаруымызға жол ашады, өзіміздің тауар өндірушілеріміздің бизнес жүргізудің халықаралық қалыптарына көшу жолындағы талпынысына қуатты серпін береді.

Бүкіләлемдік экономикалық форумның деректеріне сүйенсек, Қазақстан қазірдің өзінде бәсекеге қабілеттілігі жағынан ТМД-ның барлық елдерінің алдына шығып, 61-ші орын алып отыр. Алдағы мақсат бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарынан орын алу.

Алдағы кезеңнің негізгі мақсаты - қазақстандықтардың тұрмысы мен игілігіне тікелей ықпал ететін нақтылы нәтижелерге қол жеткізу екенін естен шығармауымыз керек.

Сегодня мы констатировали динамичный рост экономики Казахстана по всем показателям, проанализировали исполнение всех наших программ в течение десяти месяцев 2005 года. И главная цель нашего сегодняшнего заседания - подведение итогов реализации Стратегии индустриально-инновационного развития и Программы жилищного строительства.

В текущем году завершается подготовительный этап Стратегии индустриально-инновационного развития и первый год программы жилищного строительства. Все выступающие отмечали, что мы идем в рамках намеченных планов, и по некоторым показателям даже опережаем их. Реализация этих программ позвилит Казахстану перейти к новой ступени развития от сырьевой экономики к экономике с постиндустриальной структурой.

Первые результаты реализации этих программ уже налицо.

Только за первые два года с начала реализации подготовительного этапа Стратегии индустриально-инновационного развития было трудоустроено более 325 тысяч человек - и это важнейший социальный итог. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 26%, среднедушевые денежные доходы на 33%.

Было создано более 395-ти предприятий в обрабатывающем секторе и 18 тысяч новых рабочих мест только в промышленном секторе.

Объем инвестиций в обрабатывающий сектор составил более 340 миллиардов тенге. За 2 последних года только в обрабатывающий сектор было привлечено более 600 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций.

Из 117-ти стран мира по уровню конкурентоспособности Казахстан занимает 61 место, опережая все страны СНГ. Сегодня мы поставили перед собой более амбициозную цель - уже в ближайшие годы войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

В течение следующего года мы перейдем на новый механизм формирования средств Национального фонда, основанный на четком разграничении нефтяных и ненефтяных доходов. Национальный фонд нужен для того, чтобы дать возможность диверсифицировать нашу экономику, уйти от сырьевой направленности. Он будет гарантом социально-экономической безопасности государства как в настоящем, так и в будущем.

Все доходы от нефтяного сектора будут направляться в Национальный фонд, не с 2007 года, как было заявлено ранее, а с середины следующего года. Необходимые законы нужно подготовить и направить в Парламент в ближайшее время. Это означает, что Правительство будет жить без доходов от нефти. Это повышает роль и значение обрабатывающего сектора, так как без его динамичного развития не будет роста поступлений в государственный бюджет.

Активная реализация второго этапа Стратегии и других программ должны обеспечить безболезненный переход к новой модели функционирования Национального фонда.

Хорошими темпами реализуется и Жилищная программа.

Мы уже превысили запланированный объем строительства жилья на текущий год в 3 миллиона квадратных метров, что в полтора раза больше чем в прошлом году. Всего по республике введено в эксплуатацию около 30 тысяч квартир. Это самые высокие темпы среди стран СНГ.

Высокие темпы роста жилищного строительства наряду с непосредственным обеспечением жильем населения, уже начинают оказывать положительный мультипликативный эффект на другие сектора экономики, и прежде всего на рынок строительных материалов.

За 10 месяцев этого года общий объем строительных работ в республике составил 587 миллиардов тенге, что на 40% больше чем в прошлом году. В сфере строительства занято 409 тысяч работников. При этом на предприятия государственной формы собственности приходится менее 1% работ. Таким образом, частный сектор стал доминирующим в строительной сфере республики.

Подводя итоги по этим программам можно отметить, что на сегодня созданы все условия для их дальнейшей реализации.

Основной целью предстоящего периода является получение конкретных результатов, которые непосредственно отразятся на качестве жизни и благополучии казахстанцев.

Со следующего года начинается период активной реализации мероприятий Стратегии индустриально-инновационного развития.

В этой связи необходимо завершить формирование пилотных кластеров и кардинально повысить конкурентоспособность казахстанских компаний.

Дальнейшая диверсификация экономики должна проводиться в русле достижения максимальной конкурентоспособности казахстанских предприятий и повышения производительности в обрабатывающем секторе экономики.

На сегодня определены семь перспективных пилотных кластеров. Это туризм, пищевая промышленность, нефтегазовое машиностроение, текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия, строительные материалы - те отрасли, которые мы можем вывести на мировые рынки.

До 2007 года необходимо в основном завершить процесс формирования этих кластеров. Кластерное развитие станет примером реальных партнерских отношений между частным сектором и государством. Нужен Мастер-план по формированию каждого кластера, а также необходимы четкие механизмы взаимодействия и координации финансовых институтов развития и единые для них критерии отбора инвестиционных проектов.

Хочу подчеркнуть, что поддержка государством указанных кластеров не означает, что другие секторы экономики не получат развития. Любая перспективная инициатива частного сектора, которая направлена на диверсификацию и повышение конкурентоспособности экономики, должна быть поддержана Правительством.

Пилотные проекты послужат толчком к активизации предпринимательской инициативы и масштабной диверсификации экономики.

Отобранные кластеры в основном представляют традиционные секторы экономики. Но нам надо думать и о высокотехнологичном производстве. Процессы модернизации существующих и формирования новых высокотехнологичных отраслей должны идти параллельно. Поручаю Правительству изучить вопрос развития высокотехнологичных производств в стране и внести соответствующие предложения в чтение первого квартала.

Принципиальным вопросом является всемерное развитие конкуренции и формирование сильной антимонопольной системы. В этой связи надо совершенствовать наше законодательство и привести его в соответствие с международными стандартами. Надо учесть, что многие отрасли и секторы у нас только зарождаются, поэтому подвергать их чрезмерному государственному регулированию на этапе становления неправильно. Это надо учитывать в антимонопольной деятельности.

Повышению конкурентоспособности будет способствовать также ускоренный переход на международные стандарты.

Уже в ближайшее время крайне важно внедрить систему технического регулирования, пересмотреть все технические регламенты.

На втором этапе реализации Стратегии надо разработать как минимум десять законодательных актов в области технического регулирования, гармонизированных с Европейскими нормами по безопасности. Это потребует внесения изменений в более чем тридцати действующих законах.

Важной задачей второго этапа Стратегии является активизация несырьевого экспорта и привлечение масштабных инвестиций в обрабатывающий сектор. К сожалению, здесь я пока не вижу особых подвижек. Здесь первоочередная задача - привлечение крупнейших производителей товаров и, используя технологические возможности этих компаний выйти на мировые рынки. Главная цель программы - не просто реанимировать прежнее производство, а привести его к мировым стандартам, сделать конкурентоспособным.

Нами принята экспортоориентированная модель развития. Это обуславливает необходимость выхода на региональные и международные рынки. Для этого важно сформировать эффективную систему поддержки и содействия несырьевого экспорта.

Освоение новых рынков, борьба за долю на мировых рынках - это новое направление для нашей страны. Необходимо изучить практический опыт такой деятельности.

В международной практике имеется большой спектр возможных решений по расширению экспорта. В частности, во многих государствах существуют специализированные структуры, оказывающие содействие частному сектору в продвижении товаров и услуг на мировые рынки.

Так, в США существует «Корпорация частных зарубежных инвестиций». В Великобритании расширением экспортных возможностей занимается «Торгово-инвестиционное агентство». Важную информационную, консультативную и техническую поддержку экспортерам оказывает «Японская организация внешней торговли». На расширение корейского экспорта и привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику направлена деятельность торгово-инвестиционного агентства KOTРA.

Надо изучить опыт работы таких организаций и адаптировать его к условиям нашей страны. Важно изучить также возможность субсидирования и кредитования казахстанского несырьевого экспорта.

Значительный потенциал для экономического развития представляет практика привлечения транснациональных и крупных иностранных компаний в обрабатывающий сектор экономики. Успешный опыт у нас уже имеется. Однако необходимо поставить эту работу на системную основу.

Правительству следует рассмотреть возможность поэтапного создания сети торгово-инвестиционных представительств Казахстана в ряде стран, где расположены штаб-квартиры крупных компаний, по примеру зарубежных инвестиционных агентств Сингапура, Ирландии и Чехии.

Развитию экспорта и привлечению иностранных инвестиций будет способствовать и вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию. Мы подошли к заключительному этапу переговорного процесса по вступлению в ВТО. Поэтому в следующем году необходимо подвести эту работу к логическому завершению.

На новом этапе должна быть значительно усилена роль науки и инновационной деятельности в экономических процессах.

Развитие экономики, основанной на знаниях, обуславливает необходимость повышения роли и эффективности науки и инноваций в экономической деятельности. Мы должны определить четкие приоритеты развития казахстанской науки. Профессия ученого должна стать почетной, а сфера науки - инвестиционно привлекательной. Надо преодолеть разрыв между наукой и производством. Эта задача должна быть решена в рамках формируемой национальной инновационной системы.

Поручаю Правительству проанализировать наш научный и инновационный потенциал и совместно с бизнесом и научным сообществом определить, какие направления фундаментальной и прикладной науки мы будем активно развивать. Необходимо учесть, что направления развития отечественной науки и в целом инновационной системы должны быть увязаны с потребностями производств в перспективных кластерах и отраслях экономики.

В конце концов, давайте объявим конкурс на лучшую модель развития науки и научной деятельности в стране, и выберем эту модель. В связи с этим даю персональное поручение министру индустрии и торговли и министру образования и науки заняться проработкой данного вопроса.

К 2010 году необходимо сформировать эффективно функционирующую, отвечающую современным требованиям Национальную инновационную систему. Она должна создать механизм, стимулирующий создание и эффективную коммерциализацию научно-технических разработок, а также обеспечить преемственность между стадией исследований и этапом производства инновационных продуктов. Для этого должна заработать система государственной поддержки: национальные и региональные технопарки, в том числе Парк информационных технологий, парки ядерных технологий и биотехнологий, венчурные фонды.

Для эффективного размещения и использования экономического потенциала в стране следует завершить разработку Стратегии территориального развития.

Строительство дорог, предприятий, социально-культурных и бытовых объектов, жилищных и административных комплексов должно вестись с учетом перспектив территориального развития. В целом, учитывая исторические особенности, природно-климатические условия, наличие природных и трудовых ресурсов следует определить перспективную специализацию различных территорий.

Напрямую с территориальным развитием и повышением конкурентоспособности экономики связаны вопросы развития транспортно-коммуникационной системы и энергетики.

Транспортно-коммуникационный комплекс составляет 10-12% в ВВП, что является достаточно весомой долей, чтобы напрямую повлиять на рост экономики. При этом необходимо принимать во внимание особенность нашей республики - ее обширную территорию, что делает экономику страны более зависимой от транспортной системы, чем во многих других странах.

Динамичный рост экономики уже сталкивается с ограниченностью мощностей инфраструктуры.

Необходимо обеспечить промышленные предприятия энергетическими мощностями, транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой. Эти направления должны получить опережающее развитие.

Транспортный сектор должен обеспечить кратчайший выход отечественной продукции на внутренний и внешний рынки, снижение издержек в экономике и максимальное использование транзитного потенциала страны.

В этих целях в среднесрочной перспективе необходимо принять следующие меры.

Во-первых, сформировать все основные коммуникационные коридоры (железно- и автодорожные), а также транспортно-логистические узлы, обеспечивающие технологическое взаимодействие между видами транспорта и обработку грузов.

Во-вторых, развить рынок транспортных услуг и устранить административно-процедурные барьеры при транспортировке и транзите грузов.

В-третьих, внедрить международные стандарты качества услуг.

С учетом новых задач позиционирования страны мы должны интегрировать транспортный комплекс Казахстана в евразийскую транспортную систему, сформировать широтно-меридианальную систему транспортных коридоров с выходом на внешние рынки.

Необходимо модернизировать наши основные «ворота» на внешние рынки: морской порт Актау, станцию Достык, сформировать по принципу «хаба» транспортные узлы в городах Астана и Алматы. Учитывая наш потенциал необходимо выстроить транспортную инфраструктуру по всему меридиану Казахстана, а не только по меридиану Север-Юг. По нашим подсчетам в развитие транспортной коммуникации потребуется не менее 30 миллиардов долларов.

С учетом этого, поручаю Правительству до конца 1 квартала 2006 года разработать Транспортную стратегию Казахстана до 2015 года.

Приоритетное развитие инфраструктуры, в особенности электроэнергетической, транспортной и жилищно-коммунальной, ввиду высокой капиталоемкости проектов, потребует масштабных инвестиций.

В этой связи необходимо активное вовлечение в строительство инфраструктуры частных инвестиций через механизмы Государственно-частного партнерства (ГЧП).

Такая практика решения проблем развития инфраструктуры показала эффективность во многих развитых странах, в первую очередь, в Великобритании, Канаде, Малайзии.

Это позволит, с одной стороны, «разгрузить» бюджет страны, с другой стороны, повысить активность частного сектора. В частности, как доложил мне новый министр транспорта и коммуникаций, более половины инвестиций в развитие инфраструктуры может покрыть частный бизнес.

Считаю, главное в этом вопросе - строго соблюдать принцип целесообразности применения механизмов ГЧП в каждом конкретном проекте. При этом важно создать равные конкурентные условия для всех потенциальных участников, как отечественных, так и иностранных.

В этой связи поручаю Правительству доработать до конца 1 квартала 2006 года проект закона «О концессии», а в первом полугодии следующего года принять План действий по развитию механизмов государственно-частного партнерства на среднесрочный период.

Надо обеспечить жесткий отбор инфраструктурных инвестиционных проектов, финансируемых из бюджета, исходя из приоритетности и ожидаемого экономического эффекта. Для этого нужно наладить четкую экономическую экспертизу проектов по международным стандартам. Мы должны принимать взвешенные решения по инфраструктурным инвестиционным проектам и максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы.

Не должны остаться в стороне вопросы развития энергетики. Сегодня экономика страны энергоизбыточна. Однако с учетом планов по ускоренному развитию новых производств, инфраструктуры, а также принимая во внимание энергоемкость экономики, потребности в энергии будут естественно возрастать.

Дефицит энергии может уже в среднесрочной перспективе стать одним из ограничивающих экономический рост факторов.

Поэтому Правительству необходимо сконцентрироваться на системном решении задач реконструкции действующих и строительства генерирующих мощностей и сетей передачи и распределения электроэнергии, ориентированных на ряд важных задач.

Во-первых, покрытие регионального дефицита электроэнергии.

Во-вторых, международный транзит и экспорт электроэнергии.

В-третьих, стимулирование энергосбережения и экологическую безопасность.

В-четвертых, создание условий для интеграции с евразийским электроэнергетическим рынком.

С учетом этого поручаю Правительству в первом квартале 2006 года скорректировать действующие программы по электроэнергетике. Особое внимание надо уделить внедрению в экономику энергосберегающих технологий.

Доступность и качество жилья остаются основными ориентирами жилищной политики.

Сегодня мы наблюдаем строительный бум: быстрые темпы развития строительной и сервисной индустрии, рост новых рабочих мест, новые технологии более быстрого строительства жилья. Улучшен доступ населения к приобретению жилья через развитие ипотечного кредитования и систему жилищных строительных сбережений. Это стало возможным благодаря реализации Жилищной программы.

Вместе с тем, ограничивающим фактором более эффективной реализации данной программы является проблема дефицита земельных участков с подведенными инженерно-коммуникационными сетями. Это сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирных домов частным сектором.

Государство должно помочь со строительством инженерных сетей. Это позволит увеличить планируемый объем вводимого жилья и значительно расширить охват населения, участвующего в Государственной программе.

Таким образом, государство, подготовив необходимую инфраструктуру, к 2008 году создаст прочные основы для дальнейшего развития жилищного строительства, с активным привлечением бизнеса и населения в данную сферу.

Учитывая вышесказанное, я поручил Правительству, исходя из реального спроса, перераспределить часть средств Госпрограммы на строительство магистральных инженерно-коммуникационных сетей, а также кредитные ресурсы, выделяемые регионам.

Надо сделать так, чтобы жилье было доступно максимально большему количеству казахстанцев. Для этого уже в этом году мы подняли зарплату бюджетникам. С 2007 года также запланировано увеличение их зарплаты на 30%. Такое увеличение идет в ногу с ростом оплаты труда в частном секторе и экономике в целом.

Не стоит забывать и о программе реформирования жилищно-коммунальной сферы. Она должна быть направлена на завершение реформ в жилищно-коммунальном секторе. При этом высокое качество услуг жилищно-коммунального хозяйства должно стать составной частью общего повышения качества жизни казахстанцев.

Реализация поставленных задач невозможна без эффективно работающего государственного аппарата. Для этого в предстоящий период надо продолжить административную реформу.

В этом направлении уже многое сделано. Надо продолжить работу по изменению идеологии функционирования государственного аппарата, прежде всего, нацелить его работу на развитие предпринимательства и предоставление качественных государственных услуг.

В конце прошлого года я говорил о начале нового этапа административной реформы. На сегодня организационно-структурная и нормативная правовая часть этой реформы практически реализована. Теперь необходимо активизировать реформу в содержательной части.

Нужно окончательно отойти от ведомственной ориентации услуг государственных органов и перейти к ориентации на конкретные нужды населения и предпринимателей. А это требует дальнейшей трансформации и совершенствования многих процедур и процессов государственного управления на всех уровнях.

Такая трансформация должна позволить оценивать каждый государственный орган по конкретным и измеряемым результатам. Для этого уже в следующем году надо внедрить рейтинговую систему оценки работы государственных органов. У некоторых наших соседей такая система уже существует. Например, в Украине каждый квартал области подводят итоги деятельности по 32 параметрам, которые устанавливает Правительство. Нам тоже надо ввести конкурентный дух во взаимодействии областей, определять победителей в реализации программ, повышении уровня жизни населения, социальном развитии. И эти победители должны поощряться. Эту задачу Правительство должно решить в 2006 году.

Необходимо повысить эффективность и результативность расходов национальных компаний, в том числе за счет передачи в конкурентный сектор их непрофильных активов (аутсорсинг) и их концентрации на реализации вышеназванных задач развития инфраструктуры.

Повышению прозрачности системы государственного управления и качества услуг должно способствовать активное внедрение «электронного правительства». В этом направлении надо двигаться поэтапно, активно привлекать регионы и частный сектор. Сегодня нам нужны несколько успешных пилотных проектов, как в региональном, так и ведомственном разрезе.

В целом бизнес должен почувствовать, что государство со своей стороны как партнер, реально содействует инициативам частного сектора по диверсификации нашей экономики.

Наши сегодняшние успехи обусловлены решениями, которые были приняты вчера. В пользу этого говорят конкретные результаты, цифры и показатели. А то, что мы делаем сегодня, будет работать на будущее.

Уверен, что решительная и целенаправленная работа по реализации наших стратегических программ будет способствовать дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев и росту конкурентоспособности страны в мировой экономике!

Құрметті Үкімет мүшелері!

Құрметті кеңеске қатысушылар!

Биылғы жыл Қазақстан үшін шынында мәнді кезең болды. Еліміз жедел әлеуметтік, экономикалық және саяси жаңару жолына түсті. Біздің бұл бағытымыздың басты қағидаты «экономикалық өрлеу арқылы одан әрі демократиялық жаңғыру» болып отыр. Өйткені нақ сол экономикалық өрлеу - біздің басқа салалардағы табыстарымыздың іргетасы, түпқазығы деп есептейміз.

Алайда қол жеткенмен тоқтап қалуға да, тоқмейілсуге де болмайды. Жаңа міндеттерден жаңа проблемалар туындайды. Оларды уақтылы да оңтайлы шешу қажеттігі туындайды.

Баршаңызға табыс тілеймін!


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии