Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выступление Главы государства Н.А.Назарбаева, посвященное Дню Независимости (Астана, 15 декабря 2005 года)

Фото : 16 декабря 2005, 12:38
Выступление Главы государства Н


Бүгін біз еліміздің ең ұлық мерекесі - Тәуелсіздігіміздің 14 жылдығын атап өтудеміз. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзінің жеке мемлекет ретінде тәуелсіздігін жариялады.

Ұлттық тарихымыздағы тәуелсіздік - бүгінгі жеңістеріміз бен табыстарымыздың рухани бастауы.

Қазақстан өзінің барлық жетістіктері үшін тәуелсіздікке қарыздар.

Біз тәуелсіздік жылдары неге қол жеткіздік?

Ең алдымен , ашық-шашық жатқан шекарамызды айқындап, оны мызғымастай етіп халықаралық құжаттармен бекіттік. Бұл біздің буынның бүгінгі ғана емес, болашақ ұрпақтар алдында үнемі зор мақтанышпен айтатын теңдессіз табысы деп білемін.

Екіншіден , жан алысып, жан берісіп жатқан мына аласапыран дүниеде ел тыныштығын, қоғам тұрақтылығын, ұлттар арасындағы келісімді сақтап қалдық. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халықтарының жарастығын әлем елдеріне өнеге ретінде ұсынуда.

Үшіншіден , ел экономикасының 2030 жылға дейінгі дамуын қамтамасыз ететін бағдарлама қабылдап, түбегейлі экономикалық реформаны жүзеге асырдық. Нәтижесінде дамудың біз таңдаған жолы әлемдік сарапшылар тарапынан үздік үлгі ретінде қабылданды.

Төртіншіден , «әуелі - экономика, одан кейін - саясат» принципін басшылыққа алған біздер еліміздің саяси, әлеуметтік жүйесін модернизациялау ісін қолға алдық. Бұл істегі жетістіктеріміз де халықаралық қауымдастық тарапынан еленбей қалған жоқ. Кешегі бүкілхалықтық Президент сайлауына берген әлемнің ең ірі мемлекет басшылары мен саясаткерлерінің бағасы осының айқын айғағы болса керек.

Осы орайда өткен сайлауда маған сенім көрсеткен барша қазақстандықтарға зор ризашылығымды білдіріп, алдағы уақыттағы да менің бар күш-жігерім туған Қазақстанымды көркейтіп, туған халқымның мерейін асыруға бағытталатын болады деп сіздерді сендіргім келеді.

Біздің ендігі интегралды мақсатымыз - әлемнің аса дамыған 50 мемлекетінің қатарына қосылу.

Бұл мақсатқа жету үшін біз алдымызда тұрған, бір-бірімен тығыз байланыстағы бірқатар маңызды мәселелерді шешуге міндеттіміз.

Олардың бастылары мыналар:

Біріншіден , біз Қазақстанның экономикалық өмірін жан-жақты модернизациялау жөніндегі стратегияның жүйелі түрде жүзеге асырылуын қамтамасыз етуіміз керек. Соның нәтижесінде ел тұрғындарының өмір сүру деңгейі айтарлықтай көтеріліп, экономикамыз әлемдік нарықта бәсекелестікке қабілетті бола түседі.

Екіншіден , экономикамызды қарқынды дамытудың негізінде әлеуметтік саланы нарық талаптарына сай етіп түбегейлі жаңартуымыз керек. Соның нәтижесінде Қазақстан халқының барлық әлеуметтік топтарының өмір сүру деңгейі жаңа биікке көтеріледі.

Үшіншіден , еліміздің тұрақты әрі байсалды дамуының басты шарты ретінде қазіргі заманғы қауіптерге қарсы тұра алатын ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыруымыз қажет.

Төртіншіден , өзіміз бастаған Қазақстандағы мемлекеттік құрылым мен саяси жүйені жаңартуды белсенді түрде одан әрі жалғастыру міндеті тұр. Бұл жаңару осы заманғы демократиялық мемлекеттердің жалпы заңдылықтарымен үндесіп, әрі көп ұлтты, көп конфессиялы еліміздің ерекшеліктерін ескеру тұрғысында жүзеге асуға тиісті.

Біз алдымызға қойған осы мақсаттарымызды жүзеге асыруымыз үшін халықаралық қауымдастықпен ерекше ықпалдастық жағдайында қызмет істеуіміз керек.

Міне, сіз бен біздің алдымызда тұрған ұлы міндеттер осындай, ағайын!

В этом году мы отмечаем 14-ю годовщину независимости нашей страны.

В масштабах истории 14 лет - это лишь короткий промежуток времени, один из многочисленных эпизодов в цепи исторического развития. Однако, как утверждают социологи, 14 лет - как раз именно тот период времени, который требуется для того, чтобы в самостоятельную жизнь вступило очередное, новое поколение людей.

Те молодые граждане нашей страны, кому сегодня 18-20 лет, вряд ли помнят, каким был Казахстан накануне провозглашения независимости. По вполне понятным причинам у них нет и опыта участия в тех кардинальных преобразованиях, которые затронули все сферы жизни нашей страны. О тех тяжелейших испытаниях, которые могли разрушить наши сегодняшние достижения и саму идею независимости они узнают из новейшей истории и от нас.

Для нового поколения казахстанцев стали уже совершенно естественными возможность получить современное образование и профессию в любой стране мира, возможность открыть собственное дело, иметь собственность, свободу и возможность отстаивать убеждения, жить в государстве, которое неуклонно идёт вперёд и вообще жить в современном, цивилизованном обществе. Всего этого могло и не быть, если бы поколение их родителей не выстояло в тяжелейшие девяностые годы прошлого столетия.

И могу вам прямо сказать - я горжусь, что эти и многие другие достижения сегодняшней жизни казахстанцев стали уже вполне привычными и перестали кого-либо удивлять. Это значит, что годы неустанного труда, сложных задач и непростых решений прошли не зря.

*****

Прошедшие выборы были самыми комментируемыми в мировой прессе. Перед всем миром наш народ продемонстрировал своё единство, возросшую демократическую культуру. Народ убедительно сказал, что он не желает и не допустит потрясений в обществе, живущем в мире и согласии.

Настоящие выборы стали свободным волеизъявлением нашего народа. И были самыми лучшими по организации, проведению, а также по демократичности не только в истории современного Казахстана, но и, по оценкам экспертов, всей Центральной Азии.

Итоги президентских выборов показали, что проводимая нами стратегия развития Казахстана уже дала конкретные результаты, которые поняты и приняты казахстанцами. В том числе и новым, во многом более амбициозным и требовательным поколением.

Результаты президентских выборов ещё раз подтвердили сплоченность всех казахстанцев и их абсолютную поддержку стратегического курса общенационального развития - ускоренной экономической, социальной и политической модернизации, политической стабильности, последовательных демократических преобразований.

Позвольте мне сегодня ещё раз искренне поблагодарить всех казахстанцев, которые оказали мне столь высокое доверие на состоявшихся президентских выборах!

Я хочу поблагодарить всех своих сторонников за безусловную поддержку. Я хочу поблагодарить и оппонентов, которые внесли свой вклад в демократическое развитие Казахстана, международных наблюдателей, а также организаторов выборов.

Я глубоко признателен народу Казахстана за оказанное доверие и предоставленный мандат. Я с благодарностью принимаю его. Думаю, как и прежде, вы не будете разочарованы. Вы мне всегда верили, и я вас не подводил.

Как вы знаете, я уже получил и продолжаю получать множество поздравлений. Свои поздравления направили главы государств, политические лидеры, государственные и общественные деятели России, Китая, США, главы государств СНГ и Евросоюза, главы арабских стран, Японии, Индии и многих других стран мира.

Я с благодарностью принимаю эти поздравления, зная, что это - искренняя поддержка, отражающая уважение крупнейшими мировыми лидерами и международным сообществом не только выбора казахстанцев, но и в целом нашего стратегического курса во внутренней и внешней политике.

*****

Результаты выборов для меня новая, высочайшая ответственность за дальнейшее проведение курса на всестороннюю ускоренную модернизацию Казахстана.

Наша общенародная цель дерзновенна - в ближайшее десятилетие Казахстан должен войти в число 50-ти наиболее развитых стран мира.

Для этого нам предстоит решить целый комплекс взаимосвязанных задач.

Сегодня я остановлюсь лишь на некоторых главных приоритетах.

І. Экономическая модернизация

Наиболее приоритетными направлениями дальнейшей ускоренной модернизации экономики нашей страны являются следующие.

Первое - оптимизация энергетической политики и укрепление роли Казахстана в обеспечении международной энергетической стабильности и безопасности.

В следующее десятилетие Казахстан войдет в десятку главных экспортёров нефти, и роль нашей страны на международном энергетическом рынке неизмеримо возрастёт.

Необходимо проведение открытой политики использования природных ресурсов и обеспечение прозрачных и стабильных условий сотрудничества с транснациональными компаниями. Приоритетным должно стать опережающее развитие отраслей глубокой переработки, непосредственно связанных с нефтегазовым комплексом, а также обеспечение транспортировки энергоресурсов на мировые рынки.

Второе - создание благоприятных институциональных и экономических условий для обеспечения международной конкурентоспособности товаров и услуг Казахстана.

Казахстан должен стать основным в Центрально-азиатском регионе «центром притяжения» не только инвестиций, но и передовых мировых технологий, знаний и управленческого опыта.

В свете реализации этой задачи нам предстоит разработать и реализовать две программы - комплексную программу стимулирования и поддержки отраслей, имеющих экспортный потенциал и способных занять конкретную «нишу» на региональных и международных рынках. А также специальную экономическую «программу адаптации» и использования преимуществ международного разделения труда в связи со вступлением Казахстана в ВТО.

Третье - демонополизация экономики и формирование конкурентной среды, с целью обеспечения международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.

В следующем году нужно завершить демонополизацию мега-холдингов и государственных предприятий, перевод их непрофильных активов и функций в конкурентную среду.

Нужно развивать конкурентную среду для предпринимательства через государственное регулирование правил справедливой конкуренции, укрепление роли экономических судов и другие правовые механизмы.

Четвертое - стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

Вы знаете, что поддержка малого и среднего бизнеса всегда находилась и остается в центре моего внимания. Здесь уже сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Необходимо ввести специальный налоговый режим для субъектов малого и среднего бизнеса, ликвидировать административные барьеры развитию малого бизнеса. Надо эффективно использовать такие инструменты как Фонд развития малого предпринимательства.

Пятое - сбалансированное региональное развитие Казахстана.

Логика ускоренного экономического развития Казахстана требует, чтобы экономический рост крупных городов и областных центров оказал позитивное влияние на соответствующие регионы, стал локомотивом экономической модернизации.

Поэтому в числе первоочередных должна быть разработка и реализация системы законодательных, экономических и административных мер, которые будут предоставлять более эффективные подходы в этом направлении.

Сегодня необходимо внимательно обдумать и реализовать долгосрочную демографическую и миграционную политику, направленные на ускорение модернизации нашего общества, и таким образом, возрождение депрессивных регионов.

ІІ. Социальная модернизация

Социальная модернизация предполагает разработку и проведение новой социальной политики, которая подчиняется правилам рыночной экономики, существенно повышая качество и социальные стандарты жизни всех слоев населения Казахстана.

Важной задачей остается и обеспечение адресной социальной поддержки наиболее «уязвимых» слоев населения. Для этого надо завершить переход на трехуровневую систему пенсионных накоплений, что позволит повысить качество жизни людей пожилого возраста.

Решающими вопросами общенациональной повестки дня остаются сферы образования и здравоохранения. Ставка на решение этих вопросов - это инвестиции в будущее. Поэтому ускоренная реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения будет на особом контроле.

Мы должны активно развивать систему современного образования и подготовки квалифицированных кадров. Особое внимание надо акцентировать на реализации долгосрочной государственной программы по обучению студентов Казахстана за рубежом и привлечения в страну лучших иностранных специалистов на основе уже доказанного успеха программы «Болашак» и программы привлечения лучших зарубежных профессоров. Кроме того, сегодня назрела необходимость формирования собственной национальной управленческой школы.

Мы будем решать задачи подготовки и переподготовки современных специалистов в системе профессионального и специализированного образования. Необходимо разрабатывать и применять на практике систему экономических и общественных стимулов для привлечения частных инвестиций в сферу образования.

Нужно разработать систему критериев роста оплаты труда в бюджетной сфере и социальных выплат в соответствии с ростом производительности труда и другими макроэкономическими показателями.

Надо уже к 2007-2008 году завершить реализацию пакета законодательных и административных реформ в социальной сфере, которые, среди прочих, продолжат ускоренную реализацию жилищной программы на основе развития ипотечного кредитования, стройсбережений и частного жилищного строительства.

Мы выстраиваем «экономику социальной ответственности». Это подразумевает и значительную роль казахстанского предпринимательства. Поэтому нужно начать внедрение международных стандартов управления социальной ответственностью бизнеса. Наш отечественный бизнес должен повернуться лицом к простым людям.

ІІІ. Развитие демократии и модернизации политической системы.

Мы продолжим начатые политические реформы, которые стали солидной основой для дальнейшего ускорения темпов демократического прогресса Казахстана, повышения эффективности политической системы, государственного устройства Казахстана, развития системы баланса сдержек и противовесов, верховенства закона, укрепления независимой судебной системы и правового государства, развития прав и свобод всех наших граждан.

Думаю, вы согласитесь со мной, что только эффективные органы государственной власти, развитые и работоспособные политические институты, общественные организации и институты гражданского общества в состоянии справиться со столь амбициозными задачами, которые мы перед собой ставим.

Стратегической задачей является укрепление общественного согласия и обеспечение дальнейшей консолидации общества.

Наша стратегия и главный вопрос ускоренного развития Казахстана на сегодняшнем этапе - это гармоничное сочетание экономических, социальных и демократических преобразований.

При этом хочу сегодня еще раз подчеркнуть необходимость, я бы сказал, “народной экспертизы” всех наших действий по разработке и реализации программы политических реформ, её поддержки со стороны преобладающей части нашего общества.

ІV. Национальная безопасность - наша важнейшая стратегическая задача.

Здесь нашими главными задачами остаются:

- Приоритетное укрепление системы безопасности и политического сотрудничества в Центрально-азиатском регионе через активное участие Казахстана совместно с нашими ближайшими государствами-соседями, а также другими ведущими государствами азиатского региона в договорах и международных структурах обеспечения коллективной безопасности, в первую очередь - ОДКБ и ШОС;

- Развитие взаимовыгодного военно-технического и политического сотрудничества с НАТО в целях обеспечения стратегических условий безопасности в Центрально-азиатском регионе;

- Активное содействие со стороны Казахстана международным усилиям в стабилизации ситуации и ликвидации очагов напряженности в сопредельных государствах азиатского региона.

- Акцентированное внимание на проведение нашей инициативы по созданию Союза Центрально-азиатских государств.

Казахстан и дальше намерен участвовать в расширении международного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным распространением оружия, наркоторговлей и другими подобными угрозами.

Всё это потребует дальнейшего укрепления оборонного потенциала страны, модернизации военных и силовых структур в соответствии с современными организационно-техническими требованиями и преобладающими рыночными условиями.

В числе приоритетных задач также стоит последовательная реализация комплексной общенациональной программы по борьбе с коррупцией.

Необходимо улучшить законодательство, обеспечивающее прозрачность деятельности и денежных потоков национальных компаний, государственных предприятий и частных компаний. А также обеспечить прозрачность процесса приватизации, принятия решений в области налоговой политики, недропользования и земельных отношений.

Кроме того, надо осуществить разработку и реализацию системного пакета практических мер, направленных на усиление подотчетности государственных органов на всех уровнях и обеспечение общественного контроля над их деятельностью.

V. Внешнеполитический курс

Мы будем и дальше продолжать и укреплять нашу взвешенную, сбалансированную и предсказуемую внешнюю политику.

Мы намерены активно развивать взаимовыгодное политическое и экономическое сотрудничество с нашими главными международными партнерами - Россией, КНР, США и ЕС. При этом наши партнеры могут всегда рассчитывать, что Казахстан будет самым внимательным образом учитывать их реальные стратегические интересы в нашем регионе.

Казахстан был и остается активным сторонником широкого международного сотрудничества, направленного на ядерное сдерживание, борьбу с терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими современными угрозами. Это отвечает и нашим национальным интересам.

Как известно, в нашем многонациональном и многоконфессиональном Казахстане, большую часть составляет мусульманское население. Поэтому для нас является совершенно естественным активное участие в структурах международного сотрудничества и культурного обмена со странами мусульманского мира.

Векторы наших внешнеполитических усилий направлены на ускоренное и сбалансированное интеграционное сотрудничество со всеми нашими партнерами.

****

Все наши успехи обусловлены пониманием и поддержкой казахстанского народа, его мудростью и толерантностью. В современном мире именно человеческий фактор выдвигается как главный приоритет и решающее условие прогрессивного развития. И мы ставим это во главу нашей государственной политики.

Казахстан обладает многими ценными ресурсами, но самым главным нашим богатством являются трудолюбивые, уверенные в своем будущем казахстанцы, настоящие патриоты нашей земли и отечества.

Поэтому для успеха нашей общенародной цели - вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее развитых государств мира в последующие десять лет - у нас есть все необходимые составляющие: ясная и выверенная стратегия действий, широкая общественная поддержка казахстанцев и сплоченная команда единомышленников, способных реализовать поставленные цели.

Барша қазақстандықтар еліміздің ең ұлық мерекесі тәуелсіздігіміздің 14 жылдығын мерекелеуде. Біз бұл мерекеге толайым табыстармен келдік.

Қазақстан әлем таныған әйгілі мемлекет болды.

Еліміздің саяси жүйесі мен мемлекеттік құрылымы жетілдірілді.

ТМД-дағы ең үздік үлгі деп танылған экономикалық реформа жүзеге асырылды.

Елдің де, ел халқының да табысы еселенді.

Біз саяси, экономикалық және әлеуметтік жедел жаңару жолына түстік.

Осының бәрі қоғамдағы тұрақтылық пен келісімнің, елдің береке-бірлігінің, барша қазақстандықтардың 14 жыл ішіндегі ерен еңбегінің арқасы.

Мереке құтты болсын, құрметті бауырлар!

Тәуелсіздік тұғыры берік болсын, ардақты ағайын!


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии