Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана (Астана, 24 октября 2006 года)

Фото : 24 октября 2006, 17:34


Біз Қазақстан халықтары Ассамблеясының кезекті сессиясын Республика күні қарсаңында өткізіп отырмыз. Ел тәуелсіздігінің берік іргетасы болған Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация 1990 жылы дәл осы қазан айында қабылданған болатын. Сондықтан баршаларыңызды осы қастерлі мереке - Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде небір тар жол, тайғақ кешулерден сүрінбей өтіп, әлеуметтік, экономикалық, саяси жаңару жолына түскен Қазақстан бүкіләлемдік қауымдастықтағы өз орны, өз беделі бар абыройлы мемлекетке айналды.

Дүниенің төрт бұрышында ұлтаралық, дінаралық қақтығыстар толастамай тұрғанда біздің осындай береке-бірлігіміз өзге елдерге үлгі-өнеге ретінде ұсынылып, әлемдік дін лидерлерінің екі бірдей съезі қазақ жерінде өтті. Күні кеше ғана дүниенің төрт бұрышына бірдей айқара құшақ ашқан бүгінгі Қазақстанның символындай болған дәл осы сәулетті ғимаратта бас қосқан ислам, христиандық, яһуди, будда және басқа дін өкілдері біз ұстанған осы саясатты ұлтаралық татулық пен дінаралық келісімнің әлемдегі ең үздік моделі ретінде бағалап, Қазақстанды дүние жүзіндегі бейбітшілік пен келісім аймағы деп жариялады. Туған Отанымыздың бүкіл әлем алдындағы тұғырын биіктетіп, туын желбіреткен осы тұрақтылыққа Қазақстан халықтары Ассамблеясының қосқан үлесі аса зор. Сол үшін осы биік мінбеден баршаларыңызға зор алғысымды білдіремін.

«Бірлік бар жерде тірлік бар», - дейді дана халқымыз. Ел бірлігі мен ішкі саяси тұрақтылықты нығайтқаннан кейін біз алыс-жақын көршілерімізбен дәл осындай өзара тұрақтылық пен сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнатып, мемлекеттік шекара мәселесін біржолата және түпкілікті түрде шештік. Бұл біздің бүкіл әлем алдындағы беделімізді бұрынғыдан да биіктете түсті.

Нәтижесінде Қазақстан кешегі Кеңес Одағы республикалары ішінде бірінші болып АҚШ пен Еуроодақ тарапынан «нарықтық экономикалы ел» мәртебесіне ие болып, өз экономикасына елу миллиард АҚШ долларына жуық инвестиция тартты. Бүкілдүниежүзілік банк Қазақстанды әлемдегі инвестициялық тартымды 20 елдің қатарына қосты. Осының бәрі саяси сарапшылардың «дамудың қазақстандық моделі» деп таңдай қағып, жарыса жазып жүрген ел дамуының біз қалыптастырған жаңа жолын дүниеге әкелді.

Соңғы бес жыл ішінде ел экономикасы жыл сайын 10 пайыз мөлшерінде өсіп, қазір Қазақстанның ішкі жалпы өнімі Орталық Азия мен Кавказдағы жеті елдің ішкі жалпы өнімінен асып түсті. Енді небары екі жыл өткенде, яғни 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 2000 жылмен салыстырғанда екі есеге өсетін болады. Дүние жүзі тарихында ел экономикасын 7 жыл ішінде екі есеге дейін еселеу бұрын-соңды болған емес. Біз бұған қол жеткіздік және осы жетістігімізде сіздер мен біздер іргетасын қалаған ел бірлігі мен татулығының үлесі аса зор.

Қазақстанның бүгінге дейін жүріп өткен жолын қорытындылай келіп, ел тәуелсіздігінің тірегі ретінде мен ұлтаралық татулық, саяси тұрақтылық, әлеуметтік даму мен үздіксіз экономикалық өрлеуді айтар едім. Ендеше, біз алдағы уақытта да осы алған бағытымыздан таймай, әлемдік биіктерді сіздермен бірге бағындыра беретін боламыз.

Сондай биік белестің бірі - Қазақстанның дүние жүзіндегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі. Ол мақсатқа жету үшін, ең алдымен, сіздер мен біздер - әрбір қазақстандық бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Оған қалай қол жеткіземіз? Бүгінгі әңгімеміз осы жайлы болмақ.

!

Сегодня для нашей страны наступает время новых достижений и амбициозных задач, когда рост казахстанской экономики позволяет говорить о системном этапе лидирующего, опережающего развития.

В ближайшее десятилетие Казахстан должен войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира.

Сегодня мы много рассуждаем о национальной идее. На мой взгляд, главная национальная идея заключается в конкурентоспособности нации.

Достижение этой цели означает, что нам предстоит решить целый комплекс взаимосвязанных задач.

Во-первых, нужно обеспечить реализацию адекватной современным угрозам и вызовам стратегии национальной безопасности как необходимого условия устойчивого и стабильного развития нашего государства.

Во-вторых, мы должны обеспечить реализацию стратегии всесторонней модернизации экономики и социальной сферы, добиться существенного повышения качества жизни.

В-третьих, активно продолжить работу по модернизации политической системы и государственного устройства Казахстана.

Решение каждой из этих задач требует конкурентноспособности нации и каждого казахстанца.

Каковы условия конкурентоспособности нации?

Прежде всего, это безопасность страны, что неразрывно связано с глобальной и региональной безопасностью. «В котле с кипящей водой не бывает холодного места», справедливо гласит восточная мудрость. Если вокруг страны бушуют конфликты и локальные войны, нависают ядерная угроза, терроризм и экстремизм, ее процветание является весьма проблематичным.

Добровольно отказавшись от четвертого в мире ядерного арсенала, закрыв крупнейший в мире Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан показал миру высокий пример ответственности перед человечеством и, как очевидно сегодня, создал надежный фундамент собственной безопасности.

Этот вклад нашей молодой страны в глобальную безопасность по достоинству оценен мировым сообществом. Неслучайно в совместном казахстанско-американском заявлении, принятом по результатам моего недавнего визита в США отмечено:

«Соединенные Штаты признают лидерство Казахстана и высоко оценивают его усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, что укрепляет глобальную безопасность».

Конструктивное решение вопросов государственных границ со всеми соседями, активное участие в ОДКБ, ШОС, созыв СВМДА, участие в борьбе с международным терроризмом, интеграционные инициативы в постсоветском пространстве и Центральной Азии, - всё это весомый вклад Казахстана в безопасность не только Азии, но и в глобальном масштабе.

Важнейшим условием прогресса в современном мире, раздираемом конфликтами на религиозной и этнической основе, является сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Уникальный опыт толерантности и бесконфликтного развития многоконфессиональной и полиэтничной страны как наша носит не пропагандистский, а вполне прикладной характер. Каким образом страна, которая, по мнению большинства экспертов, должна была встретиться с массовыми межнациональными и межрелигиозными столкновениями добилась впечатляющего успеха в гармонизации межнациональных отношений?

Причин этому много, но я бы назвал три основные.

Во-первых, это экономические успехи Казахстана. Терпимость в межнациональных отношениях при нищете и бедности не появляется. Эта истина, не отмененная временем и опытом. У нас есть прочный фундамент для мира и согласия. Сегодня все этнические группы страны испытывают улучшение благосостояния и экономический подъём.

За последние семь лет валовой продукт на душу населения увеличился в Казахстане в три раза.

В 2009 году валовой продукт на душу населения превысит 6 тысяч долларов. Это существенно отражается на самочувствии населения. Организация «Евробарометр», которая имеет опыт многолетних исследований по разным странам мира, отмечает, что уровень удовлетворенности сегодняшней жизнью в Казахстане - самый высокий в СНГ и близок к показателям Евросоюза. Поэтому удивляться не приходится - мощный экономический подъем страны способствует гармонизации межнациональных отношений.

Во-вторых, грамотная национальная политика государства. Я не буду повторять многочисленные оценки самых авторитетных политиков и общественных деятелей современного мира относительно успехов нашего государства в этом плане.

Всем известно, что для нашей политики в национальном вопросе характерно принципиальное неприятие и жесткое пресечение любых форм и проявлений этнического и религиозного радикализма.

С самого начала мы сделали выбор в пользу формирования гражданской, а не этнической общности, совмещения интересов народов, проживающих в Казахстане, открывающем для всех этносов возможность участия в государственном строительстве.

Двадцать лет назад рухнул миф о «едином советском народе». Сегодня всем понятно, что национальная политика в СССР строилась на жесткой субординации, старших и младших братьях, насилии и ограничении. Также очевидно, что национальный вопрос, а точнее его нерешенность, в конечном счете, развалили внешне могучую страну. Хочу напомнить, что только казахи поднимали восстания против царских и советских методов национальной политики более 200 раз.

На заре независимости наша государственная национальная политика должна была решить два вопроса.

Это реализация права казахов как государствообразующей нации и недопущение ущемления прав всех наших граждан по национальному признаку. Мы грамотно решили обе задачи.

Мало кто обратил внимание на то, что за 15 лет казахи стали подлинно урбанизированной нацией не только по статистике, но по существу. Мы все помним социальную структуру казахстанских городов, когда кроме маленькой партийной прослойки и гуманитарной интеллигенции, основная масса казахов занималась низкооплачиваемой и непрестижной работой. Сегодня во всех сферах бизнеса, менеджмента, информационно-технологической сфере, в наиболее престижных сферах широко представлено городское казахское население. Этот сдвиг принципиально важен для понимания того, что происходит в обществе. Уровень национального статуса и национальной самооценки казахов стал соответствовать статусу государствообразующей нации.

Принципиально изменилась образовательная среда страны. Те, кто говорит о равноправии народов в советские времена сильно лукавит, забывая, например, о том, что долгие годы даже в Алматы была всего одна полноценная школа на казахском языке. Сейчас около 60% школьников получают образование на казахском языке. Кое-кто утверждает, что якобы образование на казахском языке пока по стандартам не дотягивает до современных требований. Категорически не согласен. Вот конкретная цифра - 64 процента победителей международных школьных олимпиад учащиеся казахских школ.

Сегодня в 119 общеобразовательных школах республики представители 15-ти национальностей изучают родной язык. И другая цифра: более 40 % общеобразовательных школ в Казахстане преподают на русском языке. Все это свидетельствует о проведении взвешенной национальной политики государства, которая решала стратегические задачи, но не ущемляла национальное достоинство кого-бы то ни было, и стала вторым фактором нашего успеха. И такую политику мы будем проводить и далее.

В-третьих, ответственное поведение национальных элит. Именно взвешенное и мудрое поведение настоящих лидеров всех этнических групп Казахстана позволило избежать тех многочисленных конфликтов, которые происходили во многих, том числе соседних странах за последние полтора десятилетия. Сегодня в этом Дворце мира и согласия находятся те люди, к которым впрямую можно применить эти слова - национальная элита.

Уверен, что в будущей летописи Казахстана еще не раз добрым словом вспомнят ваш вклад в эту пятнадцатилетнюю страницу нашей истории, как историю единства народов Казахстана.

Нам надо продолжать эту работу, не поддаваясь никаким провокациям типа: «нас обидели».

Наши законы защищают всех.

Важнейшее условие конкурентоспособности нации - это сильный дух и знания, позволяющие добиваться успехов в процессе мировой конкуренции.

Хотел бы остановиться на такой важной составляющей успеха нации - казахстанском патриотизме.

Это любовь к своей Родине и земле, огромное уважение к ее истории и культуре, вера в собственные силы каждого и сплоченность всего общества.

Это высокое чувство сопричастности к истории и ответственности за будущее своей страны, которое возводится сегодня.

Это гордость за успехи каждого казахстанца, и желание добиться высот на своем поприще, в чем бы оно ни состояло. И этот успех каждый должен посвятить Родине, чтобы прославить ее, поднять ее имидж в мире.

Патриотизм нужно формировать общими усилиями всего общества, особенно среди молодежи, в наших детях.

Очевидно, что успех и международное признание каждого нашего гражданина - это бесценный капитал, предмет гордости и достояние всех казахстанцев. На этих примерах нужно поднимать дух нации!

Быть патриотом своей Родины - это носить Казахстан в своем сердце. Я призываю вас к этому.

Вопрос государственной важности, тесно связанный с патриотизмом - вопрос государственного языка. Государственный язык — это такой же символ как флаг, герб, гимн, с которых начинается Родина. И он призван объединять всех граждан страны.

За все годы Независимости мы проводили самую либеральную на всём постсоветском пространстве языковую политику.

Необходимо глубже и точнее разъяснять обществу суть нашей языковой политики.

Хорошо известно, что она является стержнем национальной политики любого государства. В мире немало многонациональных стран. Возьмём США, Великобританию, Францию, Германию, Россию. Они многонациональны и к ним прибывает много эмигрантов. Разве можно жить и работать в этих государствах, не зная государственного языка? Конечно, нет.

Мы избежали ненужной политизации в этом вопросе, стараемся решать языковую проблему цивилизованными методами, с учетом языковых потребностей населения страны.

Если вспомнить, что первый закон о языках был принят 17 лет назад в 1989 году, а на государственный язык делопроизводство не переведено даже в половине из 16 регионов, становится очевидным истинное положение казахского языка в нашей стране.

Перевод делопроизводства на государственный язык опять же предполагает не ущемление кого-либо, а предоставление возможностей перевода и свободного использования русского языка его носителями.

Прямо скажем, осуществление программы развития государственного языка оставляет желать лучшего.

Между тем, сегодня в нашем обществе есть понимание важности и необходимости знания государственного языка. Я сужу об этом по следующему факту. Бывая в регионах, я нередко вижу молодежь неказахской национальности, отлично владеющую казахским языком. Их надо повсеместно поддержать, не терять из вида. В казахскоязычные детсады и школы отдают своих детей родители самых разных национальностей. Не это ли самый красноречивый положительный показатель отношения к государственному языку?

Вообще много на эту тему говорилось. А нужно несколько практических шагов. Я поручаю Правительству в течение месяца подготовить предложения по серьезному материальному стимулированию государственных служащих неказахской национальности, владеющих государственным языком.

А для казахов должно быть обязательное требование - знание государственного языка.

Правительству также нужно пересмотреть программу по языкам, оказать серьезную поддержку школам, учреждениям по изучению государственного языка, созданию методик и учебников. Необходимо обратить особое внимание подготовке преподавателей казахского языка и их материальному поощрению.

Следует положительно оценить имеющийся опыт и поддержать русские и славянские объединения по организации курсов обучения государственному языку. Будет хорошо, если этот почин будет поддержан и другими национально-культурными центрами. А тем, кто сегодня рьяно выступает поборниками казахского языка, я предлагаю доказать это конкретной помощью этим организациям в обучении.

Далее, нам необходимо подумать о том, чтобы обучение некоторых дисциплин в школах одновременно велось и на казахском, и на русском языке. Это новая задача для всей нашей системы образования, на проработку которой необходимо время. Это нужно серьезно изучить. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Тому, кто пошел в 1-й класс в 1992 году, уже 21 год. Как же учили их, и каково было требование к знанию государственного языка, если они до сих пор практически не владеют казахским языком? Пройдет еще 10 лет, и мы получим молодежь, разделенную образовательными и языковыми барьерами. Я много раз говорил о том, что нельзя заставлять людей старшего поколения насильно учить язык. Остаюсь при своем мнении и сейчас.

Но молодежь в Казахстане должна знать: без знания государственного языка работать в государственных органах, сфере услуг, правоохранительных органах или судебной сфере будет невозможно. На вопросы на государственном языке придется давать ответы на том же языке. Есть время, есть возможности, есть поддержка государства - язык нужно учить для того, чтобы на необходимом уровне осуществлять свои функции. Это абсолютно нормальное и цивилизованное условие.

Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития государственного языка как важнейшего фактора единения всех казахстанцев. И здесь нашим ученым, лингвистам казахского языка надо работать над созданием терминов науки и современных технологий, тем более, рыночного казахского языка. Этот вопрос - срочный. Правительство должно комплексно изучить все проблемы и принять меры.

Во-вторых, положение русского языка. Можно осуждать методы, которыми прививался русский язык в Казахстане весь двадцатый век. Методами, которые привели к тому, что миллионы казахов забыли свой родной язык. Но нельзя из-за этого отказываться от массового знания русского языка казахами.

Вопрос в том, что массовое владение одним из международных языков, каким является русский, миллионами казахов есть фактор, расширяющий информационные горизонты в современном мире. В обозримом будущем русский язык будет оставаться фактором нашей конкурентоспособности. В этом нет никаких сомнений. Поэтому уровень знания русского языка в Казахстане должен оставаться высоким.

Как видите, необходимо встречное движение в знании государственного языка и русского. Это будет служить фактором взаимоуважения и укрепления стабильности в стране.

В-третьих, в современном мире желательно, а в завтрашнем необходимо знание английского языка.

Я уже говорил, что новое поколение казахстанцев должно быть, по меньшей мере, трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками. В Европе многоязычие стало нормой, к этому непременно должны прийти и мы.

Без широкого знания английского языка сложно говорить о подлинной конкурентоспособности нации.

Здесь я имею в виду всех граждан нашей страны. Даже полуторамиллиардный Китай с четырехтысячелетней национальной историей и культурой активно осваивает английский язык. Одним из важных факторов экономического успеха таких стран как Япония, Индия, Сингапур, Малайзия стало массовое знание населением английского языка.

Думаю, что пришло время создания специальной программы углубленного и интенсивного изучения английского языка во всех общеобразовательных школах и вузах нашей страны. Необходимо подумать о привлечении крупных образовательных структур Великобритании и США к этой программе. Правительство в течение двух месяцев должно подготовить соответствующие предложения.

Я обращаюсь ко всем родителям учить детей быть трёхязычными. Это важно для их будущего.

В-четвертых, нужно вернуться к вопросу о переходе на латиницу казахского алфавита. Мы в свое время отложили его. Все же латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве. И не случайно многие страны, в том числе и постсоветские, перешли на латиницу. Специалисты в течение полугода должны изучить вопрос и выйти с конкретными предложениями.

Обучение наших детей английскому языку уже предполагает латинский алфавит. Так что ничего страшного в этом нет.

Конечно, мы не должны допускать здесь торопливости и изучить все плюсы и минусы.

В-пятых, мы готовимся к серьезным политическим реформам. Необходимо в ходе этих политических трансформаций найти механизм политического представительства разных национальных групп в структурах власти и, прежде всего, в обеих палатах парламента. А затем этот механизм закрепить законодательно. Ассамблея народов Казахстана должна иметь в этих органах свою квоту.

История нашей Ассамблеи - это история нашей стабильности.

Мир и согласие казахстанцев являются консолидирующей силой общества и залогом прогресса республики. И мы на деле доказали, что многонациональность является стратегическом преимуществом страны.

Поэтому не случайно, что наша сессия проходит в новом Дворце мира и согласия.

Ассамблея народов Казахстана и национально-культурные центры смогут проводить здесь все свои акции и мероприятия.

Недавно я встречался с премьер-министром Южной Кореи. И во время встречи она поблагодарила меня за поддержку корейцев в Казахстане. Я ответил, что не нужно благодарить потому, что это не ваши корейцы, а наши кровные граждане. Так я говорю во время встреч на высшем уровне и в России, Германии, Израиле, везде. Потому что мы - соотечественники, граждане нашей общей Родины - Республики Казахстан, который создает равные условия для всех своих граждан для жизни и процветания.

Уже в далеком 1995 году, когда наша Ассамблея только образовывалась, мы приняли формулу - главное в нашей идентичности это казахстанское гражданство. Все эти годы в нашей стране незыблемо сохраняется верность этому принципу. Но нам необходимо наполнять эту правовую формулу культурным содержанием.

Существует прямая зависимость между эффективностью проводимой национальной политики и конкурентоспособностью государства.

Если политика ведет к национальному единству, к консолидации общества, то это высвобождает скрытые резервы и удесятеряет потенциальные возможности страны, позволяет ставить задачи на уровне «исторического максимума».

Если мы хотим стать уважаемой и конкурентоспособной страной, то мы должны быть единой и сплоченной нацией.

Нацией, которая будет интегрирована общими ценностями, с гармоничной языковой средой, нацией, которая устремлена в будущее, а не прошлое.

Все сказанное мной сегодня продиктовано одной мыслью - о дальнейшем развитии и благополучии нашего многонационального народа, сохранении стабильности в обществе. А это залог лучшего будущего для всех нас. Надеюсь, поймете и как всегда поддержите меня.

Ежелден сан алуан мәдениеттер мен өркениеттердің тоғысы болған қазақ жерінде тағдыр жазып, жүзден астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бас қосты.

Біз өз ішімізде ұлтаралық татулық негізінде саяси тұрақтылықты берік орнықтырдық. Мен біздің әлем халықтарына үлгі боларлық осы өнегеміз туралы әлемнің аузымен құс тістеген аса беделді сарапшылардың бағасын келтірмей-ақ қояйын (оның бәрі сіздер мен біздерге белгілі), бірақ бір нәрсенің басы айқын: біз дүние жүзінде ешкімге ұқсамайтын, тек қана өз еліміздің ішкі ерекшеліктерінен туындайтын уақыт сынынан сүрінбей өткен саяси, әлеуметтік, экономикалық және ұлттық дамудың қазақстандық моделін қалыптастырдық. Бұл барша қазақстандықтардың абырой-беделін бұрын-соңды жетпеген биікке көтеріп, бізді әлемдік дамудың алдыңғы қатарына шығарды.

Дәл осы тарихи кезеңде қазақ халқы тағы да өзінің үздік қасиеттерін көрсетіп, елімізді мекендеген көп ұлт пен ұлыстың басын қосып, тәуелсіз ел бола алатынын көрсетті. Көрсетіп қана қойған жоқ, дүние жүзіне үлгі бола білді. Бәріне де әділ бағамын беретін уақыт. Мен осы жолымыз, бағытымыз дұрыс деп ойлаймын.

Ендеше, біз алдағы уақытта да алған мақсат, белгілеген бағытымыздан таймайтын боламыз. Осы тура жолда елге - тірек, маған серік болған залда отырған Қазақстан халықтары ассамблеясының мүшелеріне - баршаларыңызға зор алғысымды білдіремін.

Әрқашан бірге, әрдайым алда болайық, ардақты ағайын!


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии