Об обязательствах по имущественному доходу при реализации унаследованной квартиры

Об обязательствах по имущественному доходу при реализации унаследованной квартиры

 

ДГД по Западно-Казахстанской области сообщает, что при реализации физическим лицом унаследованной квартиры, находящейся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности возникает имущественный доход.

При этом в данном случае правовые основания для применения рыночной стоимости отсутствуют.

Доходом от прироста стоимости в данном случае будет являться положительная разница между ценой (стоимостью) реализации унаследованной квартиры и оценочной стоимостью, представляемой уполномоченным государственным органом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, на 1 января 2018 года.

Пунктом 1 статьи 320 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, установлено, что доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 данной статьи, облагаются налогом по ставке 10 процентов.

Подпунктом 2) пункта 1 статьи 362 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, установлено, что уплата ИПН по итогам налогового периода осуществляется налогоплательщиком самостоятельно не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по ИПН, в том числе, физическим лицом, не указанным в подпункте 1) данного пункта, - по месту жительства (пребывания).

Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, физические лица, получившие имущественный доход представляют декларацию по ИПН.

В соответствии с пунктом 1 статьи 364 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, если иное не установлено данной статьей, декларация по ИПН представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Таким образом, при возникновении имущественного дохода от реализации физическим лицом квартиры, у данного физического лица возникает обязательство по сдаче декларации по ИПН (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом и уплате ИПН по ставке 10 % до 10 апреля.

 

ДГД по ЗКО

 

Мұраға қалдырылған пәтерді сату кезіндегі мүліктік табыс жөніндегі міндеттемелер туралы

 

Жеке тұлға меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт болған меншік құқығындағы мұраға қалдырылған пәтерді сатқан кезде мүліктік табыс туындайды.

Сонымен қатар, бұл жағдайда нарықтық құнды қолдану үшін құқықтық негіздер жоқ.

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган ұсынатын мұраға қалдырылған пәтерді сату бағасы (құны) мен бағалау құны арасындағы оң айырма осы жағдайда құн өсімінен түсетін табыс болып табылады.

Қолданыстағы редакциядағы Салық кодексінің 320 бабының 1-тармағында енгізу туралы Заңының 33-бабында баяндалған осы баптың 2-тармағында көрсетілген табыстарды қоспағанда салық төлеушінің табыстарына 10 пайыз мөлшерінде салық салынатындығы белгіленген.

Енгізу туралы заңының 33-бабында баяндалған қолданыстағы редакцияда Салық кодексінің 362-бабының 1- тармағының 2) тармақшасымен, салық кезеңінің қорытындысы бойынша ЖТС төлеу салық төлеушімен ЖТС декларациясын тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей, соның ішінде, осы тармақтың 1)тармақшасында көрсетілмеген жеке тұлғалар тұрғылықты (болу) жері бойынша жүзеге асырлатындығы белгіленген.

Енгізу туралы Заңының 33-бабында көрсетілген қолданыстағы редакцияда Салық кодексінің 363-бабының 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес мүліктік табыс алған жеке тұлғалар ЖТС бойынша салық декларациясың тапсырады.

Енгізу туралы Заңының 33-бабында көрсетілген қолданыстағы редакцияда жазылған Салық кодексінің 364-бабының 1-тармағына сәйкес, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінде және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша декларация тұрған (тұрғылықты) жері бойынша салық органына есепті салықтық кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей тапсырылады.

Осылайша, жеке тұлғаның пәтерлер сатудан түскен мүліктік табысы туындаған жағдайда, осы жеке тұлғада ЖТС бойынша есепті салық кезеңіненен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін декларация (240.00-нысан) тапсыру және ЖТС 10% мөлшерлеме бойынша 10 сәуірге дейін төлеу міндеттемесі туындайды.

 

БҚО бойынша МКД

 

 

zkadm
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления