Лента новостей
0

Доклад Министра индустрии и инфраструктурного развития РК на заседании Правительства (г. Астана, 5 марта 2019 года)

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2019 17:30 Фото: zakon.kz

Доклад Министра индустрии и инфраструктурного развития РК на заседании Правительства
(г. Астана, 5 марта 2019 года)

 

 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы!
Құрметті әріптестер!

 

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясыда «қарапайым заттар экономикасы» салаларын жеңілдікпен несиелеу бағдарламасының іске асырылу барысы туралы баяндауға рұқсат етіңіз.

Бөлінген 600 млрд. теңгенің 400 млрд. теңгесі өңдеу өнеркәсібі мен көрсетілетін қызметтерге бағытталады. Бұл қазақстандықтар күнделікті қолданатын, шамамен 250 өнеркәсіп тауарларының өндірісін іске қосуға және олардың импорттық үлесін 82 проценттен 59 процентке дейін азайтуға мүмкіндік береді.

«Қарапайым заттар экономикасын» дамыту аясында бизнестің жобасын қаржыландыру 2025-ші жылға қарай 16 мың тұрақты жұмыс орнын құруға, бюджетке 1,1 трлн. теңге салық түсімдерін қамтамасыз етуге, «қарапайым заттар экономикасы» өнімдері импортының үлесін 59 проценттен 37 процентке дейін азайтуға мүмкіндік береді. Бағдарламаларды іске асырудың ел экономикасына қосар үлесі 2025 жылға дейін 2,4 процентті құрайды.

Бүгінде бағдарламаға екінші деңгейлі 5 банк қатысуда. Бағдарламаны іске асырған сәттен (ағымдағы жылғы ақпанның басынан бастап)бастап жалпы сомасы 35 млрд. теңгенің 30-дан аса өтінімі түсті.

«Қарапайым заттар экономикасы» міндеттеріне тиімді қол жеткізу және қаражатты нақты кәсіпкерлерге жеткізу мақсатында Министрлік «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, мынадай ұсыныстар жасады:

Бірінші. Жобаларды субсидиялаумен қатар Қаржыландыру механизмі аясында несие кепілдігі инструменттерін қарастыру.

«Даму» қорының ақпараты бойынша (БЖК 2020 бағдарламасын іске асырудың барлық кезеңінде) субсидия алған жобалардың 80 проценті мемлекет тарапынан кепілдендірілген. Мұның себебі бизнесті артық несиелеу және қажетті кепілдік базасының болмауы.

 

Екінші. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында өңдеу өнеркәсібі саласындағы 1,8 млрд теңгеге дейінгі жобаларғажарамды кепілдік шегін 20%-тен 50%-ке дейін арттыру.

Сонда бизнестің жеке қатысуы жоба құнының кемінде 50%-тін құрайды.

Үшінші. Несие мөлшерінің 50%-не дейін айналым капиталын қаржыландыру мүмкіндігін қамтамасыз ету.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметтері бойынша, өндіруші кәсіпорындардың негізгі мәселесі - айналым қаражатының жетіспеуі. Соның салдарынан өңдеу өнеркәсіп кәсіпорындарының орташа жүктемесі 50%-тен аспайды.

Қаржыландыру көлемінің артуы өндірістік қуаттардың толық көлемде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

«Қарапайым заттар экономикасы» тауарларының негізгі бөлігі құрылыс индустриясы, жеңіл және жиһаз өнеркәсібі салаларына жататынын назарға ала отырып, Сіздің тапсырмаңыз бойынша мүдделі мемлекеттік органдармен және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, жеңіл және жиһаз өнеркәсібін, құрылыс материалдарын дамытудың Жол картасы әзірленді.

Осы салаларды дамытуға қаржыландыру мәселесінен басқа шикізат пен өткізу нарықтарының жетіспеуі, нарықтағы «көлеңкелі» айналым, білікті кадрлардың жетіспеушілігі және тағы басқа да тежеуші факторлар бар.

Жол карталарының іс-шаралары жүйелік кедергілерді шешуді қамтамасыз етеді және қосылған құнның толыққанды тізбегін құруға және өндіріс көлемінің өсуіне бағытталған.

Позвольте остановиться на основных направлениях Дорожных карт:

1. Обеспечение сырьем:

Для решения данного вопроса предусмотрены мероприятия по развитию собственной сырьевой базы, которая необходима для производства высокомаржинальной продукции. В легкой промышленности - это стимулирование переработки хлопка-волокна, шерсти, организация производства искусственных и синтетических материалов.

В отношении строительных материалов будет проведен анализ сырьевого потенциала страны для дальнейшего производства продукции высокого передела.

 

2. Борьба с нелегальным оборотом:

Для защиты внутреннего рынка предусмотрено усовершенствование инструментов таможенного администрирования и технического регулирования. Будет усилен контроль за некачественной продукцией и усовершенствованы Правила по изъятию и уничтожению небезопасной продукции.

Вместе с тем, будут разработаны национальные стандарты, направленные на повышение качества товаров и услуг. Их широкое применение (от госучреждений до населения) позволит повысить безопасность и конкурентоспособность обращаемой продукции на рынке.

 

3. Государственные закупки и местное содержание:

В целях увеличения сбыта продукции данных отраслей и дозагрузки действующих предприятий, в регулируемых закупках дополнительно предлагается ежегодное увеличение доли местного содержания на

20 процентных пунктов. В целях недопущения лжепроизводителей, поставщик должен будет подтвердить свою производственную мощность Индустриальным сертификатом.

 

4. Повышение конкурентоспособности:

В целях продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке и повышения ее доступности для населения будут разработаны меры по увеличению представленности отечественных товаров в торговых сетях.

Дополнительно, будет проведена работа по определению и внедрению новых эффективных инструментов поддержки отраслей, которые будут предоставляться исключительно взамен на встречные обязательства бизнеса.

 

5. Повышение кадрового потенциала:

В целях обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами, при формировании государственного образовательного заказа будет учитываться отраслевая потребность бизнеса.

Также, предусматриваются меры по привлечению инвестиций в указанных отраслях на реализацию проектов с применением передовых технологий.

В целом, мы преследуем цель - развитие этих отраслей по всей технологической цепочке добавленной стоимости - от сырья до готовой продукции.

Для производства товаров легкой промышленности необходимо развитие производства базового сырья, таких как: шерсть, хлопок и кожа.

По шерсти, на сегодня в Казахстане налажено производство грубой шерсти, из которой можно произвести войлок, утеплители и другой продукции. Для производства костюмов, пальто и другой одежды необходима тонкорунная шерсть, которая производится в малых объемах. В краткосрочном периоде данное сырье будет закупаться из третьих стран, в долгосрочной перспективе будет налажено массовое их производство.

По коже, для обеспечения сырьем кожевенных производств, будет организована система сбора и сдачи шкур, переработка и выпуск готовых, востребованных изделий на внутреннем рынке.

По хлопку, в наличии имеется производство коротковорстного хлопка, который используется для пошива спецодежды и обмундирования. Используемый для выпуска одежды для населения (детская, верхняя, нижнее белье и др.) средневолокнистый хлопок, на первом этапе будет обеспечен за счет импортных поставок. В долгосрочной перспективе, переработка данного вида сырья будет поддерживаться государством.

В производстве строительных материалов - отсутствие выпуска ряда готовых изделий связано с нехваткой сырья, таких как гранит, мрамор, кварцевый песок и др. В данном направлении будут приняты комплексные меры по организации обогатительных комбинатов, для производства стекла, керамики (санфаянса, кафеля) и другой продукции.

В мебельной промышленности ключевой задачей является - организация производства полуфабрикатов (ДСП, ДВП) для обеспечения потребности действующих предприятий по выпуску офисной, домашней мебели и др.

 

В целом, Дорожными картами предусматривается реализация более 150 мероприятий, по итогам которых в среднесрочном периоде доля местного содержания в регулируемых закупках по производимым товарам увеличится более чем на 50%, повысится качество выпускаемой продукции и снизится объем контрафактной продукции.

Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно увеличить производство строительных материалов, продукции легкой и мебельной промышленности на 73 млрд. тенге (за 2019-2021 гг. - на 219 млрд. тенге).

 

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Действующая промышленная политика ближайших торговых партнеров Казахстана (РФ, РУ) свидетельствует о необходимости совершенствования индустриальной политики страны.

К примеру, институциональная база РФ представлена специальным законом «О промполитике», задающим стратегические ориентиры промышленности, а также отраслевыми гос. программами (РФ - 15, РУ - 18), в рамках которых определены конкретные целевые индикаторы по объемам производства и локализации. Это достигается за счет предоставления мер поддержек только взамен на встречные обязательства.

Такой подход стимулирует предприятия промышленности эффективнее использовать выделяемые средства, что положительно отражается на показателях отрасли.

Хотелось бы отметить, что в результате реализации целенаправленной и комплексной промышленной политики, Российской Федерации за последние 5 лет (2014 - 2018 гг.) удалось увеличить производство продукции металлургии - 93,8%, легкой промышленности - 59,7%, химии - 58,6%, машиностроения - 54,1%.

В связи с чем, в целях повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий на внутреннем и внешних рынках, предлагается:

- в долгосрочном периоде пересмотреть действующие подходы промышленной политики. В случае Вашего одобрения, мы готовы в кратчайшие сроки внести соответствующие предложения;

- в краткосрочном периоде - просим поддержать и одобрить проект Вашего Распоряжения по утверждению Дорожных карт по развитию легкой, мебельной промышленности и производства строительных материалов.

 

 

zkadm
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: